Ujednolicenie wzorów świadectw szkolnych oraz arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wpisywanie nazw przedmiotów, które uczeń realizował, będzie częścią procesu związanego z wypełnianiem świadectw i arkuszy ocen, za który odpowiada szkoła i które już od wielu lat w zdecydowanej większości szkół odbywa się w postaci elektronicznej. Przy wpisywaniu nazw przedmiotów będzie brana pod uwagę kolejność przyjęta w rozporządzeniu MEN z 3.4.2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639 ze zm.) dla danego typu szkoły.

Ujednolicenie wzorów świadectw szkolnych i arkuszy ocen jest też związane ze zmianami, które zostały wprowadzone w powyższym rozporządzeniu, polegającymi na sukcesywnym wprowadzaniu nowych przedmiotów, tj.:

  • historii i teraźniejszości w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2022/2023,
  • języka łacińskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024 oraz
  • biznesu i zarządzania (zamiast podstaw przedsiębiorczości) w szkołach ponadpodstawowych od roku szkolnego 2023/2024.
Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Jak podniesiono w uzasadnieniu projektu – pozostawienie dotychczasowego rozwiązania polegającego na określeniu wzorów świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły i arkuszy ocen z wpisaną nazwą przedmiotów skutkowałoby koniecznością określenia w roku szkolnym 2022/2023 odrębnych wzorów świadectw szkolnych promocyjnych dla klasy I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia (przewidujących wśród obowiązkowych zajęć edukacyjnych przedmiot historia i teraźniejszość) i odrębnych wzorów świadectw szkolnych promocyjnych dla pozostałych klas. Ponadto konieczne byłoby opracowanie odrębnych wzorów świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów, którzy realizowali ramowe plany nauczania przewidujące realizację przedmiotu historia i teraźniejszość i wzorów świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia dla pozostałych absolwentów. Z kolei, w związku ze zmianami przewidzianymi od roku szkolnego 2023/2024 w zakresie przedmiotów biznes i zarządzanie (zastąpi dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości) oraz język łaciński, byłoby konieczne określenie kolejnych nowych wzorów świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Powyższe skutkowałoby określeniem co najmniej 3 różnych wzorów świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły i zakładanych arkuszy ocen dla uczniów i absolwentów w różnych latach szkolnych.

Jeden wzór zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Projekt rozporządzenia utrzymuje dotychczasowy wzór nr 55 określony w załączniku nr 3 do obowiązującego rozporządzenia, ale nie przewiduje dotychczasowego wzoru nr 56, który przewidywał pole na wpisanie wyniku z egzaminu ósmoklasisty z jednego przedmiotu do wyboru.

Jest to podyktowane rezygnacją z przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z 4 przedmiotu do wyboru.

mLegitymacja przez mObywatel

mLegitymacja szkolna nie będzie już, tak jak dotychczas, wydawana na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia. Szkoły będą zobowiązane do wydawania uczniom, którzy posiadają legitymację szkolną w postaci karty formatu ID-1 – także w postaci dokumentu mobilnego. Będzie ona wydawana pełnoletniemu uczniowi, a uczniowi niepełnoletniemu – jeżeli rodzice tego ucznia nie wyrazili sprzeciwu. Zmiana ta ma na celu ułatwienie uczniom uzyskania mobilnej postaci legitymacji szkolnej obsługiwanej przy użyciu aplikacji mObywatel.

Legitymacje szkolne i przedszkolne w formie elektronicznej

Projekt przewiduje rezygnację z wydawania dotychczasowych legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych i legitymacji szkolnych w postaci papierowej Utrzymuje dotychczasowe e-legitymacje przedszkolne i e-legitymacje szkolne, które w związku z rezygnacją wydawania legitymacji w postaci papierowej i wprowadzeniem zmian w ustawie na podstawie ustawy z 9.3.2023 r. o aplikacji mObywatel, są w projekcie rozporządzenia i załączniku nr 4 do projektowanego rozporządzenia określane jako legitymacja przedszkolna i legitymacja szkolna.

Ponadto w związku ze stanowiskiem UODO, z wzorów legitymacji pole przeznaczone na wpisanie numeru PESEL.

Zmiana loga inicjatywy Europass we wzorze suplementu do dyplomu zawodowego

Zgodnie z Decyzją PE i Rady UE 2018/646 z 18.4.2018 r. w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylająca decyzję nr 2241/2004/WE (Dz. Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 42) w 1.7.2020 r. została uruchomiona nowa odsłona usługi Europass, w tym m.in. nastąpiła zmiana logo Europass. W związku z tym konieczne stało się opracowanie nowego wzoru suplementu do dyplomu zawodowego i wzoru suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który uwzględnia zmianę logo Europass.

Zabezpieczenia przed fałszerstwami

Uaktualniony ma być także opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dla wzorów dokumentów publicznych, a także m.in.: określony wzór zaświadczenia o braku możliwości wydania duplikatu.

Źródło: projekt rozporządzenia MEiN z 20.4.2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (nr wykazu 186)