Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych paragraf 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników. Do kosztów szkoleń należy zaliczyć wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W literaturze przyjmuje się, że jako szkolenie należy rozumieć „wykłady”, których celem jest zdobycie określonej wiedzy bądź podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W mojej ocenie zakwalifikowanie wydatku na konferencję do paragrafu 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” uzależnione jest od celu przedmiotowej konferencji. Jeżeli konferencja taka ma na celu zdobycie przez uczestniczącego w niej pracownika określonej wiedzy bądź podnoszenie jego kwalifikacji zawodowych, to w mojej ocenie dopuszczalne jest ujęcie takiego wydatku w paragrafie 470 „Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”. W mojej ocenie ta sama zasada dotyczy wydatków z tytułu udziału pracownika w kongresach, czy forach. Jeżeli celem tych kongresów bądź forum jest zdobycie przez uczestniczącego w nich pracownika określonej wiedzy bądź podnoszenie kwalifikacji zawodowych, to w mojej ocenie dopuszczalne jest ujęcie takiego wydatku w paragrafie 470 „Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”.