Opisana w pytaniu sytuacja nie wymaga żadnych postępowań przed organami administracji publicznej, gdyż jest nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej: InwDrogPublU) „Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.” Zapisu ten oznacza, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wyłącza zupełnie stosowanie ustawy o ochronie przyrody (dalej: OchrPrzyrodU), a nie zastępuje „w celu uproszczenia formalności związanych z procesem budowlanych, wiele innych decyzji administracyjnych, między innymi decyzję na wycinkę drzew”. W przeciwnym razie InwDrogPublU zawierałaby np. odesłania do odpowiedniego stosowania art. 83b OchrPrzyrodU, określającego zakres wniosku o usunięcie drzew i krzewów.

W następstwie powyższego jedynym dokumentem, który zawiera informacje nt. planowanych do usunięcia drzew z powodu kolizji z inwestycją drogową, jest projekt budowlany (a właściwie dwie jego części: projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany), który musi być dołączony do wniosku o wydanie decyzji zrid oraz spełniać wymogi Prawa budowlanego (dalej: PrBud) na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 5 InwDrogPublU i który to projekt następnie zostaje zatwierdzony decyzją o zrid na podstawie art. 11f ust. 1 pkt 7 InwDrogPublU.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Zmiana zatwierdzonych decyzją zrid części projektu budowlanego w zakresie zwiększenia liczby kolidujących z inwestycją drogową drzew, przewidzianych do usunięcia, można zakwalifikować jako nieistotną na podstawie art. 32a InwDrogPublU w brzmieniu: „Odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w zakresie objętym projektem zagospodarowania terenu w liniach rozgraniczających drogi, nie stanowi istotnego odstąpienia, o którym mowa w art. 36a PrBud, jeżeli nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.” Sytuacja taka bowiem nie wymaga uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew ze względu na wyłączenie stosowania tego trybu art. 21 ust. 2 InwDrogPublU, o czym mowa powyżej.