Dla przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: PlanZagospU) nie ma znaczenia zaś – co do zasady – termin, w jakim z wnioskiem tym wystąpiono oraz czy wniosek ten zgłoszony został już po wszczęciu procedury związaniem z uzyskaniem pozwolenia na budowę bądź nawet jego uzyskania.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z art. 63 ust. 5 PlanZagospU, organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest obowiązany – za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana – do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są zaś jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie. Ustawodawca zastosował w tym przypadku rozwiązania analogiczne do rozwiązań dotyczących pozwolenia na budowę, które może być przeniesione na inną osobę na tych samych zasadach, z tą jedynie różnicą, że w przypadku pozwolenia na budowę zarówno podmiot, na który oryginalnie wydano decyzję, jak i podmiot, na który decyzja ma zostać przeniesiona, musi być uprawniony do dysponowania nieruchomością, której dotyczy pozwolenie na budowę. Podkreśla się bowiem w tym miejscu, iż decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi żadnych praw do terenu. Nie narusza ona także prawa własności ani praw osób trzecich. Informacja o tym fakcie musi zaś znaleźć się zaś w treści decyzji. Wnioskujący o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie musi legitymować się więc tytułem prawnym do nieruchomości. Dopiero na etapie wydawania pozwolenia na budowę niezbędne jest wykazanie prawa do dysponowania nieruchomością.

Jak wyjaśnia się wobec tego w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, cechą relewantną warunkującą legalność dopuszczalności przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy jest zgoda strony, na rzecz której została wydana decyzja o warunkach zabudowy i warunek przyjęcia przez osobę, na rzecz której to przeniesienie nastąpiło. Obowiązujące przepisy nie przewidują zaś badania istnienia (bądź też nie) innych przesłanek warunkujących dopuszczalność przeniesienia (nawet wielokrotnego) raz wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Z powyższego wynika, iż przeniesienie przedmiotowej decyzji nie jest związane z określoną kategorią tak wnioskodawcy, jak też podmiotu na rzecz którego decyzja ma zostać przeniesiona, jak również ich szczególnymi właściwościami (np. rolnik, nie-rolnik). Oznacza to, że decyzja o warunkach zabudowy może być wydana (a następnie przeniesiona) dla konkretnego terenu każdemu, kto się o wydanie takiej decyzji zwróci do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (wyrok WSA w Gliwicach z 23.11.2011 r., II SA/Gl 401/11, Legalis).

Decyzja ta zawsze wydawana jest bowiem na rzecz jej adresata, wnioskodawcy, zaś inne (dowolne) osoby mogą uzyskać przeniesienie jej na swoją rzecz (a zatem uzyskać możliwość wykorzystania jej w ewentualnym procesie inwestycyjnym) jedynie za zgodą osoby, której przysługuje prawo powołania się na tę decyzję (czy to pierwotnego wnioskodawcy, czy też osoby, która nabyła prawo z decyzji wskutek przeniesienia). Podmioty wnioskujące o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy same kształtują więc treść zgłoszonego żądania, a treść wniosku wyznacza przedmiot postępowania, którym organ prowadzący to postępowanie jest związany (wyrok WSA w Gdańsku z 26.4.2017 r., II SA/Gd 133/17, Legalis).

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Przeniesienie decyzji uzależnione jest zatem od spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze, strona na rzecz której została wydana decyzja, musi wyrazić zgodę na jej przeniesienie. Po drugie, osoba, na rzecz której ma być przeniesiona decyzja, musi przyjąć wszystkie zawarte w niej warunki. Niniejsze warunki muszą być spełnione łącznie. W konsekwencji przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę skutkuje wyłącznie zmianą jej adresata. Warunki zabudowy określone w decyzji pozostają zaś niezmienione. Przepis art 63 ust. 5 PlanZagospU nie dopuszcza zatem dokonywania jakiejkolwiek innej zmiany (wyrok NSA z 17.8.2022 r., II OSK 1223/21, Legalis).

Dla przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 63 ust. 5 PlanZagospU nie ma znaczenia zaś – co do zasady – termin, w jakim z wnioskiem tym wystąpiono oraz czy wniosek ten zgłoszony został już po wszczęciu procedury związaniem z uzyskaniem pozwolenia na budowę bądź nawet jego uzyskania. W szczególności zaś w PlanZagospU nie określono terminu końcowego, do kiedy takie przeniesienie decyzji może nastąpić. Oznacza to, że przeniesienie decyzji może nastąpić w każdym czasie, w tym także po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.