Ustawodawca powiązał nadawanie numerów porządkowych budynkom (i innym obiektom, którym nadaje się takie numery) z miejscowością, w której budynki (obiekty) te są położone. A zatem, zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (dalej: EwidMiejUlAdrR) nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. Jak wyjaśnia się to w doktrynie – w takich przypadkach (jeżeli uprzednio numeracja była stosowana w ten sposób) gmina będzie musiał dokonać przenumerowania z urzędu albo przeprowadzić procedurę zmiany rodzaju miejscowości na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. Oznacza to tym samym, że nie prowadzi się odrębnej numeracji porządkowej – co do zasady – dla części miejscowości będącej osiedlem, czy też przysiółkiem.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Stosownie do art. 47a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej: PrGeodKart) do zadań gminy należy ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Ważne

Numery porządkowe dla: budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania, ustala przy tym wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych (art. 47a ust. 5 PrGeodKart).

Nadanie (a także i zmiana) na wniosek numeru porządkowego budynku następuje na podstawie danych określonych w art. 47a ust. 6 PrGeodKart oraz dokumentów załączonych do wniosku, którego wzór określa EwidMiejUlAdrR.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Na tle § 2 ust. 9 EwidMiejUlAdrR przesądzono, że przez „numer porządkowy” rozumieć należy unikalny numer nadany obiektowi (a więc budynkowi, o którym mowa w art. 47a ust. 4 pkt 5 lit. a PrGeodKart oraz innemu obiektowi, o którym mowa w art. 47a ust. 4a PrGeodKart (co obejmuje: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrody oraz inne miejsca zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej), związany z ulicą lub placem znajdującymi się w danej miejscowości, a jeżeli w miejscowości nie nadaje się nazw ulicom i placom, numer określony unikalnie w obszarze danej miejscowości. Jak wynika z powyższego, ustawodawca powiązał nadawanie numerów porządkowych budynkom (i innym obiektom, którym nadaje się takie numery) z miejscowością, w której budynki (obiekty) te są położone.