Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W braku przepisów intertemporalnych, regulujących w sposób odmienny przedstawione zagadnienie, wskazać należy, że stosownie do art. 32-33 PrBud, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę wszczyna się na wniosek inwestora. Jak wyjaśnił to przy tym w wyrok NSA z 6.4.2018 r., II OSK 214/18, Legalis, datą wszczęcia postępowania jest data złożenia wniosku, a nie data usunięcia jego braków formalnych. Powyższe wynika zaś z art. 61 § 3 KPA, zgodnie z którym, datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej (wyrok WSA we Wrocławiu z 6.12.2007 r., II SA/Wr 132/07, Legalis). Tym samym, w przedmiotowym zapytaniu – z uwzględnieniem, że co do zasady nowe przepisy stosuje się do postępowań wszczętych dopiero po dacie wejścia ich w życie – złożony wniosek winien zostać rozpoznany z uwzględnieniem nowego reżimu prawnego.

Aktualnie zaś – wobec zmiany przepisów – wyjaśnia się, że datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej lub dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej. Skutek wszczęcia postępowania administracyjnego wywołuje zatem również wniesienie podania nieczyniącego zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa (art. 63 § 2-3a KPA), o ile nie zajdą okoliczności wskazane w art. 61a § 1 KPA. Oznacza to, że czynności wymienione w art. 64 § 2 KPA (wezwanie wnoszącego podanie do usunięcia jego braków w terminie siedmiu dni, pouczenie go, że nieusunięcie tych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania) organ podejmuje w toku wszczętego już postępowania. Innymi słowy, nawet jeśli podanie nie spełnia warunków formalnych określonych prawem, to i tak należy uznać, że postępowanie zostało wszczęte. Podanie niespełniające wymogów formalnych wszczyna postępowanie, ponieważ dzięki temu strona ma świadomość, że tej sprawie nadano bieg, a sama sprawa zakończy się jej rozstrzygnięciem (wyrok WSA w Łodzi z 15.2.2023 r., III SAB/Łd 150/22).

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź