Należy pamiętać, że dzień wolny od zajęć dydaktycznych nie jest dniem wolnym od zajęć opiekuńczo-wychowawczym. Szkoła nadal musi przyjąć wszystkich chętnych uczniów i zorganizować opiekę, nawet jeżeli nie będą prowadzone zwykłe lekcje.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (dalej: OrgRSzR), dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

1) szkół podstawowych do 8 dni;

2) liceów ogólnokształcących do 10 dni;

3) techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego do 10 dni;

4) szkół specjalnych przysposabiających do pracy do 4 dni.

Zgodnie z § 6 ust. 1 OrgRSzR w dniach, o których mowa wyżej, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Możliwość organizowania dni wolnych bez jednoczesnego obowiązku organizacji opieki dla uczniów przewiduje natomiast § 5 ust. 5 OrgRSzR. Przewiduje on możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych niezależnie od puli, o której mowa w przywołanym wyżej § 5 ust. 1 OrgRSzR, ale w tym wypadku taki dzień musi zostać odpracowany w wolną sobotę.