Nauczyciel uzupełaniający etat nie może mieć przyznanych godzin doraźnych zastępstw.

W świetle art. 22 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub – za jego zgodą – na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. W wypadku niewyrażenia zgody nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za część obowiązkowego wymiaru zajęć.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Celem instytucji uzupełnienia etatu jest zabezpieczenie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, a nie w wymiarze czasu pracy przekraczającym podstawowy wymiar czasu pracy. Jeżeli zatem nauczycielowi miałyby być przydzielone godziny ponadwymiarowe w szkole, w której jest uzupełniany etat, to na godziny ponadwymiarowe w drugiej szkole powinna być zawarta odrębna umowa o pracę. Dyrektor szkoły, w której nauczyciel uzupełnia pensum nie powinien przydzielać nauczycielowi godzin doraźnych zastępstw. Przydzielenie takich godzin także wymaga zawarcia dodatkowej umowy o pracę z nauczycielem.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w przypadku zastosowania instytucji uzupełnienia etatu pomimo zatrudnienia w jednej szkole i realizowania obowiązków nauczycielskich w drugiej szkole, w drugiej szkole nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy. Wypłata wynagrodzenia nadal pozostaje w kwestii szkoły macierzystej. Co oznacza, że dyrektor szkoły macierzystej powinien mieć wpływ i wiedzę na temat wysokości wynagrodzenia nauczyciela, a przecież wynagrodzenie na skutek realizacji godzin zastępstw doraźnych ulegnie zmianie.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź