Wypłata tzw. 14. emerytury zgodnie z intencją rządzących ma zapewnić dodatkowe wsparcie dla emerytów i rencistów. Zaproponowano, żeby tzw. 14 emerytura była wypłacana z urzędu wraz ze świadczeniem podstawowym w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów albo w innym terminie w tym miesiącu, jeżeli nie jest możliwa wypłata dodatkowego świadczenia wraz ze świadczeniem podstawowym.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Wyższy próg uprawniający do pełnej czternastki
Pierwsza senacka poprawka dotyczy wysokości kryterium dodatkowego świadczenia. Zaproponowano, by wysokość kwoty, do której świadczenie ma być wypłacone w pełnej wysokości będzie wynosiło 120% przeciętnej emerytury a nie kwotowo – 2900 zł, jak zapisano w ustawie.

Termin wypłaty świadczenia zostanie określony jednak w ustawie
Senat uznał, że bezpośrednio w ustawie powinien zostać określony termin wypłaty świadczenia, a nie jak chciał Sejm, żeby został on ustalony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Wcześniejsze informacje wskazywały, że świadczenie powinno zostać wypłacone w 2023 roku w sierpniu lub wrześniu. W ustawie przyjętej przez Sejm wskazano, że tzw. 14 emerytura będzie wypłacona po raz kolejny, a zgodnie z założeniami ma to być świadczenie stałe, chociaż termin jego wypłaty nie będzie ustalony ustawowo, tylko zgodnie z założeniami Rada Ministrów będzie określała w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty tego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe.

Tzw. 14 emerytura nie tylko dla ubezpieczonych w ZUS
„Czternastka” będzie wypłacana do emerytur i rent w systemie:
– powszechnym,
– rolników,
– służb mundurowych,
– emerytur pomostowych,
– świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
– rent socjalnych,
– nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
– rodzicielskich świadczeń uzupełniających,
– świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

„14 emerytura” zostanie wypłacona bez składania wniosku
Decyzje o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to będą wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje o przyznaniu wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca ZUS. Osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Jednak tzw. 14. emerytura przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie to będzie podlegać proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione do renty rodzinnej. Kwota tzw. 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty tzw. 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. Od tzw. 14. emerytury pobierana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.