W przedmiotowym przypadku w świetle jedynie ogólnych informacji zawartych w pytaniu (przy założeniu, że te modernizacje dotyczą każdego z branych pod uwagę budynków), należałoby co do zasady rekomendować łączne oszacowanie wartości planowanych robót budowlanych, z uwzględnieniem poniższych wskazówek.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

Warto wskazać, że w opinii UZP „Ustalanie wartości zamówienia na roboty budowlane i związanych z nim zamówień na usługi projektowania oraz nadzoru inwestorskiego” rozróżnia się kwestie szacowania wartości zamówienia, gdy przedmiotem jest obiekt budowlany od szacowania, gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych. Dla ustalenia obowiązku łącznego szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane konieczne jest więc ustalenie przez zamawiającego, czy ma do czynienia z jednym obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych. Jeżeli planowane roboty budowlane składają się na jeden obiekt budowlany, wyznaczony wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, wówczas zamawiający powinien dokonać łącznego szacowania, sumując wartość robót składających się na ww. zamówienie.

Natomiast gdy roboty budowlane nie polegają na wykonaniu obiektu budowlanego, a polegają na wykonaniu robót budowlanych określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE w różnych obiektach, kryteriami służącymi do oceny, czy różne roboty budowlane stanowią jedno zamówienie (łączne szacowanie), nie są kryteria odnoszące się do gospodarczych lub technicznych funkcji „obiektu”, gdyż różne roboty budowlane nie stanowią wykonania „obiektu budowlanego”. Podstawowym kryterium pozwalającym na ustalenie, czy określone prace składają się na jedno zamówienie na roboty budowlane, czy też stanowią zamówienia odrębne, jest wtedy przede wszystkim rodzaj planowanych prac budowlanych. Odmienna lokalizacja realizowanych prac budowlanych nie przesądza o odrębnym ustalaniu wartości tych robót, a tym samym uznaniu, że każda z nich stanowi odrębne zamówienie (zob. „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” red. H. Nowak, M. Winiarz, https://www.gov.pl/web/uzp/komentarz-do-prawa-zamowien-publicznych).

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Niezależnie od powyższego, ostateczna decyzja co do sposobu działania w kwestii szacowania wartości zamówienia należy do zamawiającego, który posiada pełną wiedzę m.in. co do opisu przedmiotu zamówienia, okoliczności faktycznych itd.