W myśl założeń projektu kluczowe znaczenie ma sposób ustalenia podstawy dla wyliczenia udziałów poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź
Ważne

Wnioskodawcy zauważają, że istota decentralizacji sprowadza się do zagwarantowania samorządowi terytorialnemu uczestnictwa w sprawowaniu władzy publicznej oraz wykonywaniu zadań publicznych. Państwo, realizując zasadę pomocniczości, wyposaża jednostki samorządu terytorialnego w środki niezbędne do wykonywania ciążących na nich zadań. Celem projektowanej ustawy ma być rozszerzenie katalogu kategorii dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w których udział będą miały, poza budżetem państwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

W celu zapewnienia zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego proponuje się zmianę definicji „ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych” (art. 2 pkt 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; dalej: DochSamTerytU) w ten sposób, by obejmowała ona także podatek dochodowy od osób fizycznych, płacony w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z definicji wyłączone są te wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego, które pobierane są od osób duchownych (pozostaną one nadal dochodem budżetu państwa).

W projekcie przewiduje się także rozszerzenie treści art. 9b DochSamTerytU, regulującego zasady ustalania rekompensaty ubytków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przez zwiększenie kwoty podstawowej części rozwojowej subwencji ogólnej. Proponuje się dodanie w art. 9b ust. 4 DochSamTerytU, który zawężałby pojęcie „rocznych dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych”, którym posługuje się ust. 1 tego artykułu. Zawężenie to polegałoby na ograniczeniu wskazanego pojęcia wyłącznie do dochodów z podatku od dochodów od osób fizycznych, w których jednostki samorządu obecnie partycypują, tj. pobieranego na zasadach ogólnych według skali podatkowej oraz podatku liniowego od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Konsekwencją projektowanych zmian byłaby nowelizacja art. 2 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Projekt został obecnie skierowany do Biura Analiz Sejmowych i Biura legislacyjnego Sejmu.