Pracownik pobierający i dystrybuujący żywność wykonuje te czynności na polecenie pracodawcy, w ramach swoich obowiązków pracowniczych. Dlatego czas przeznaczony na te czynności wlicza się do czasu pracy. Skoro pracownik wykonuje pracę w soboty i w niedziele, jest to jego czas pracy, który należy rozliczyć. Dla rozliczenia czasu pracy nie ma znaczenia, że praca opisana w pytaniu odbywa się w dniach poza pracą jednostki. Liczy się polecenie pracodawcy. Skoro praca była wykonywana w dniach rozkładowo wolnych od pracy, należy ją zrekompensować na zasadach dla pracy w dniach wolnych od pracy. Pracownikowi należy się rozliczenie przepracowanych godzin, gdy jedzie po żywność w weekend. Wykonuje bowiem pracę na polecenie pracodawcy. Zgodnie z zasadami pracy w weekendy dla pracowników GOPS, pracownikowi należy się dzień wolny.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Pracownik pobierający i dystrybuujący żywność wykonuje te czynności na polecenie pracodawcy, w ramach swoich obowiązków pracowniczych. Dlatego czas przeznaczony na te czynności wlicza się do czasu pracy. Skoro pracownik wykonuje pracę w soboty i w niedziele, jest to jego czas pracy, który należy rozliczyć. Nie ma żadnego znaczenia, że jest to poza rozkładem czasu pracy. Czas poświęcony na wykonywanie pracy w ramach poleceń pracodawcy oraz określonych obowiązków (w tym przypadku dystrybucja żywności) wlicza się do czasu pracy.

Nie obowiązują odrębne przepisy w zakresie czasu pracy pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej. Przepis art. 123 PomSpołU odnośnie do praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej odsyła wprost do przepisów o pracownikach samorządowych. Dotyczy to także czasu pracy. A zatem czas pracy pracowników z pytania należy rozliczać zgodnie z przepisami art. 4143 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: PracSamU). Z art. 42 ust. 2 PracSamU wynika, że pracownik na polecenie przełożonego wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Przepisu tego nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do pracowników samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do 8 lat. Za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu (art. 42 ust. 3 PracSamU). Z kolei pracę w soboty i w niedzielę należy pracownikowi z pytania zrekompensować na zasadach wynikających z Kodeksu pracy (dalej: KP). Ustawa o pracownikach samorządowych nie zawiera bowiem w tym zakresie odrębnych uregulowań, a z mocy art. 43 ust. 1 PracSamU, w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 1513 KP za pracę w sobotę pracownikowi przysługuje dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Potwierdza to stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy z 12.9.2013 r. w sprawie sposobu rekompensowania pracownikowi samorządowemu pracy w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Dzień wolny przysługuje niezależnie od ilości dni pracy w sobotę. Z kolei za pracę w niedziele i święta powinien być udzielony dzień wolny, a w razie braku takiej możliwości – wynagrodzenie, na zasadach wskazanych w art. 1511115112 KP. Także w tym przypadku dzień wolny przysługuje niezależnie od ilości godzin pracy w niedzielę albo święto.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Z uwagi na fakt, że pracodawca oddaje dzień wolny za kilka godzin pracy, pracodawca mógłby rozważyć zmianę rozkładu czasu pracy w taki sposób, aby dla niektórych pracowników, czy nawet jednego pracownika każda sobota (albo wybrane przez pracodawcę soboty) była dniem pracy zgodnie z rozkładem.