Jeżeli organ odstąpił od sporządzenia uzasadnienia z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, w pouczeniu od decyzji należałoby wskazać, że jest ona ostateczna i stronie nie przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji, a jedynie prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Odstąpienie od sporządzenia uzasadnienia nie jest jednak obowiązkiem organu, a jedynie możliwością, która występowała już przed nowelizacją KPA. W praktyce organy pomocy społecznej co do zasady sporządzają uzasadnienia decyzji i w takim przypadku nowelizacja w żaden sposób nie wpływa na dotychczasową praktykę organów.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Nowelizacją z 26.1.2023 r. do KPA wprowadzony został przepis art. 127 § 1a KPA, który stanowi, że decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Sama możliwość odstąpienia od sporządzenia uzasadnienia decyzji wynika natomiast z przepisu art. 107 § 4 KPA, który przewiduje, że można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania.

Wskazać należy, iż w przypadku, gdyby organ rzeczywiście odstąpił od sporządzenia uzasadnienia decyzji, opierając się na przepisie art. 107 § 4 KPA, wówczas pouczenie zawarte w takiej decyzji wymagałoby modyfikacji. Należałoby wskazać w nim, że od decyzji nie przysługuje odwołanie, ponieważ jest ona ostateczna. Zgodnie z przepisem art. 16 § 1 KPA decyzja jest ostateczna, jeżeli nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ponadto rzeczywiście brak jest podstaw do przywoływania w pouczeniu treści art. 127a KPA, ponieważ strona nie może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, od której odwołanie nie przysługuje. W pouczeniu należałoby natomiast zawrzeć klauzulę dotyczącą możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego. Zgodnie z przepisem art. 107 § 1 pkt 9 KPA, w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego w decyzji powinno zostać zawarte pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Należy jednak wskazać, że możliwość odstąpienia od sporządzenia uzasadnienia decyzji nie jest instytucją nową i przepis ten został wprowadzony do KPA już w 1980 r. Mimo to w praktyce organów pomocy społecznej odstąpienie od sporządzenia uzasadnienia decyzji ma miejsce stosunkowo rzadko i nie jest to na pewno praktyka powszechna. Jeżeli zatem organ nie odstępuje od sporządzenia uzasadnienia i wskazuje motywy swoje rozstrzygnięcia, to zmiany w KPA nie mają żadnego praktycznego znaczenia i nie wymagają wdrożenia.