Przepisy nie określają, kto może organizować i prowadzić szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych pracowników socjalnych. Bez wątpienia nie jest to jednak rola zakładowej służby bhp.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Szkolenia z bezpieczeństwa pracownika socjalnego

Stosownie do postanowień art. 121 ust. 2c ustawy o pomocy społecznej, pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z 19.9.2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych. Szkolenia przeprowadza pracodawca co najmniej raz na 2 lata.

Prawo do szkoleń mają pracownicy socjalni zatrudnieni w:

  • ośrodku pomocy społecznej,
  • centrum usług społecznych lub
  • powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Organizator szkolenia

Przepisy nie określają, kto może organizować. Nie ustalają również ich ramowego programu. Niemniej jednak, aby zrealizować ich cel, warto omówić wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego, cywilnego i pracy (w zakresie uprawnień i odpowiedzialności), a także zasady bezpieczeństwa osobistego pracownika.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Z przywołanych przepisów nie wynika również, kto może prowadzić takie szkolenia. Powinna to być osoba, która dysponuje odpowiednią wiedzą, aby potrafiła zrealizować opracowany uprzednio program szkolenia oraz jego cel.

Bez wątpienia nie jest to jednak rola pracownika służby bhp, którego zakres zadań został precyzyjnie określony w przepisach rozporządzenia RM z 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), w związku z czym pracodawca nie powinien mu zlecać prowadzenia takich szkoleń.