Na podstawie art. 61b ust. 6 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wydane zostało rozporządzenie MRiPS z 8.12.2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków. To to rozporządzenie ulegnie zmianie w ramach komentowanej nowelizacji.

W nowelizacji zaproponowano zmiany, które wynikają z rezygnacji z zawartej w Kodeksie pracy zasady, że zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W związku z uchyleniem w ramach nowelizacji z 9.3.2023 r. art. 1791 § 4 pkt 1 i art. 1824 § 2 Kodeksu pracy, należy również w komentowanym rozporządzeniu uchylić § 25 dotyczący przepisów z tych artykułów.

W ramach projektowanego rozporządzenia zaproponowano zmianę brzmienia § 25a rozporządzenia co wynika z uchylenia art. 1821c § 3 Kodeksu pracy. Zniesione również zostały przepisy dotyczące możliwości wykorzystywania maksymalnie 16 tygodniowej części urlopu w późniejszym terminie, co jest związane z uniezależnieniem urlopu rodzicielskiego od prawa do urlopu macierzyńskiego. Zatem pracownicy będą mogli korzystać z urlopu rodzicielskiego w dowolnym terminie, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia i nie więcej niż w 5 częściach.

Pozostałe zmiany rozporządzenia są konsekwencją innych ustaw tj.:

  • ustawy z 10.5.2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1076),
  • ustawy z 24.6.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621),
  • ustawy z 9.6.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265).

W projekcie przewidziano, że zmiany mają wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.