W okolicznościach faktycznych opisanych w zapytaniu świadczenie pielęgnacyjne nadal przysługuje.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 5 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki:

1) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

2) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Katalog przesłanek negatywnych, po wystąpieniu których świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje z powodu okoliczności dotyczących osoby pozostającej pod opieką, jest zamknięty. Nie obejmuje on sytuacji, o której mowa w zapytaniu, tzn. podjęcie zatrudnienia przez osobę wymagającą opieki. Tym samym brak jest podstawy do przyjęcia, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w sytuacji, w której osoba wymagająca opieki podjęła zatrudnienie.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Podsumowując: w okolicznościach faktycznych opisanych w zapytaniu świadczenie pielęgnacyjne nadal przysługuje.