Zasadniczo w celu umieszczenie osoby bezdomnej w schronisku dla bezdomnych lub szpitalu konieczne jest uzyskanie zgody tej osoby.

Nie ma odpowiednich regulacji dotyczących udzielenia pomocy w formie umieszczenia w schronisku czy też w zwykłym szpitalu w przepisach PomSpołU oraz DziałLeczU. Co więcej w przypadku świadczeń zdrowotnych wymagana jest wręcz zgoda pacjenta zgodnie z przepisami art. 17 PrPacjRPPU.

Pomocy społecznej (schronienia) także udziela się na wniosek osoby zainteresowanej zgodnie z przepisem art. 102 ust. 1 PomSpołU, ewentualnie z urzędu, przy czym zainteresowana osoba musi na to wyrazić zgodę, pod rygorem umorzenia postępowania w przypadku braku takiej zgody na podstawie art. 61 § 2 KPA.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Odnośnie natomiast do umieszczenia w szpitalu osoby bez jej zgody, to w warunkach opisanych w zapytaniu możliwe jest wszczęcie postępowania o przymusowe (bez zgody) umieszczenie osoby w szpitalu psychiatrycznym i postępowanie to może zainicjować sam ośrodek pomocy społecznej.

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ZdrPsychU do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta, bez wymaganej zgody, osoba chora psychicznie:

  1. której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego bądź
  2. która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

Wniosek taki może złożyć z mocy przepisu art. 29 ust. 3 ZdrPsychU ośrodek pomocy społecznej. Do wniosku musi być załączone świadectwo lekarza psychiatry uzasadniające potrzebę leczenia szpitalu psychiatrycznym, które to orzeczenie lekarz psychiatra wydaje na uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania (art. 30 ust. 1 ZdrPsychU).