W dniu 4.12.2023 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazała się informacja o istocie Programu, który jest wsparciem jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w realizacji zadań własnych z zakresu systemu pieczy zastępczej.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Na ww. stronie internetowej podano m.in., że wciąż malejąca liczba rodzinnych form pieczy zastępczej, a także ogromna rola społeczna jaką realizują w systemie pieczy zastępczej stała się powodem podejmowania zróżnicowanych działań wspierających rozwój rodzinnej pieczy zastępczej jako docelowej i preferowanej formy opieki na dziećmi. Jednym z takich działań było podniesienie minimalnego wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, a także zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcje pogotowia rodzinnego.

Z podanych informacji wynika, że podniesienie wysokości minimalnych wynagrodzeń w rodzinach zastępczych w 2023 r. spowodowało wzrost obciążeń związanych z wyższymi kosztami finansowania zadań dotyczących pieczy zastępczej ponoszonymi przez powiaty. W celu zapewnienia rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, rząd chce udzielić powiatom wsparcia. Pomoc zostanie udzielona ze środków Funduszu Pracy w formie dofinansowania. Program wsparcia powiatów będzie dotyczył pomocy w finansowaniu zadań dotyczących pieczy zastępczej, ponoszonych przez powiaty w 2024 r. Chodzi w szczególności o wsparcie w organizacji i prowadzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej. Dofinansowanie dotyczyć będzie kosztów zatrudnienia rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Podsumowując, rozwiązania przyjęte w Programie są kluczowe z punktu widzenia kosztów finansowania zadań z obszaru pieczy zastępczej, które są realizowane przez powiaty, w tym przypadku w 2024 r.