W dniu 9.11.2023 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazały się główne założenia programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”.

Z informacji zawartych na ww. stronie wynika, że asystent rodziny jest ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin. Rodzina, w ramach współpracy z asystentem rodziny, może skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej (w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Następnie podano, że zapewnienie przez gminy dostępu do usług wykwalifikowanego asystenta jest szczególnie ważne z uwagi na realizację celów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (dalej: WspKobRodzU). Kobiety w ciąży i ich rodziny, a także opiekunowie dzieci z ciężkimi i nieodwracalnymi upośledzeniami lub nieuleczalnymi chorobami zagrażającymi życiu muszą mieć możliwość skorzystania ze wsparcia niezwłocznie po pojawieniu się takiej potrzeby. W związku z tym, gminy powinny budować odpowiedni potencjał kadrowy, aby zabezpieczyć nie tylko bieżące zapotrzebowanie mieszkańców, ale również potrzeby, które mogą pojawić się w przyszłości. Tym bardziej, że asystenci rodziny realizują również inne istotne działania z zakresu profilaktyki, prowadzone w środowisku i ukierunkowane na przygotowanie przyszłych rodziców do nowej roli.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Program umożliwi gminom uzyskanie wsparcia finansowego na zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadań przez asystentów w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny oraz dodatków do wynagrodzenia w ramach Programu jest adresowane do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z WspKobRodzU.

W ramach Programu ze środków finansowych mogą korzystać za pośrednictwem gmin również podmioty niepubliczne, które zgodnie z art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizują zadanie pracy z rodziną na zlecenie samorządu. Chodzi tu o następujące podmioty:

  1. organizacje pozarządowe prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Podsumowując, program ukierunkowany jest na wspieranie gmin, które dążą do budowania odpowiedniego potencjału kadrowego umożliwiającego realizację ustawy „Za życiem” i zapewniają swoim mieszkańcom dostęp do usług asystenta rodziny.