W dniu 25.10.2023 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazały się założenia nowelizacji rozporządzenia z 13.5.2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym w zakresie zwiększenia wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ oraz dofinansowania kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w ZAZ. 

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z informacji zawartych na ww. stronie wynika, że dotychczasowe kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej (WTZ) oraz kwoty dofinansowania kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ) nie pokrywają wszystkich ponoszonych przez WTZ i ZAZ kosztów działalności. Konieczne jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tych podmiotów oraz możliwości dalszego rozwoju ich działalności poprzez podjęcie działań zmierzających do usprawnienia ich finansowania w wyniku zwiększenia kwoty środków na dofinansowanie rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ i pracownika w ZAZ.

W przypadku WTZ, zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25.3.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2284) do kosztów działalności warsztatu, które mogą być dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zalicza się m.in. koszty: wynagrodzenia pracowników warsztatu, należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, a także składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w przypadku ich ponoszenia, koszty wpłat podstawowych oraz wpłat dodatkowych do pracowniczych planów kapitałowych w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, finansowanych przez warsztat, niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem warsztatu, koszty dowozu uczestników lub eksploatacji samochodu, związanej z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności warsztatu, a także koszty materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, w tym w pracowni gospodarstwa domowego. Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie ww. kosztów jest niezbędne do prowadzenia rehabilitacji na odpowiednio wysokim poziomie oraz dalszy rozwój warsztatów.

W przypadku ZAZ, zgodnie z § 8 ust. 1 ZakłAktywZawR, w ramach kosztów działania ZAZ ze środków PFRON mogą być finansowane m.in. wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wynagrodzenia personelu zakładu, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe, należne od pracodawcy składki na ubezpieczenia społeczne, materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne oraz transport i dowóz niepełnosprawnych pracowników zakładu i szkolenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności związane z przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy lub koszty związane z prowadzoną działalnością wytwórczą lub usługową zakładu.

Celem nowelizacji AlgPodzŚrR jest więc zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ oraz dofinansowania kosztów rocznego pobytu osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionej w ZAZ.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Podsumowując, projekt nowelizacji rozporządzenia należy ocenić pozytywnie, bowiem zmierza do zapewnienia środków finansowych na zwiększone potrzeby zadań realizowanych przez WTZ i ZAZ. Skutkiem wprowadzenia proponowanych zmian będzie poprawa funkcjonowania WTZ oraz ZAZ.