W Dz.U. z 2023 r. pod poz. 2699 opublikowano ustawę z 12.12.2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Zmiany wprowadzono do ustawy o doręczeniach elektronicznych dalej: DorElektrU). Zgodnie z art. 152 ust. 1 DorElektU, podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do CEIDG są obowiązane do przekazania:

  • danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo
  • adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych.
Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W przepisie tym przewidziano przed zmianą, że obowiązek ten miał nastąpić po 31 grudnia 2023 r., w wyniku nowelizacji wymienione wyżej podmioty mają obowiązek przekazać te dane od 1 stycznia 2025 r.

Natomiast art. 152 ust. 2 DorElektrU w poprzednim brzmieniu stanowi, że podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do CEIDG do 31 stycznia 2023 r. składające w okresie od 30 września 2025 r. do 30 września 2026 r. wniosek o zmianę wpisu, są obowiązane do:

  • przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo
  • przekazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczoną przez kwalifikowanego dostawcę oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, albo
  • wystąpienia do ministra informatyzacji z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

W tym przypadku zmieniono również te daty. Obowiązek przekazania tych danych i wystąpienia z wnioskiem dotyczy bowiem wymienionych podmiotów wpisanych do CEIDG do 31 grudnia 2024 r. i składających wniosek o zmianę wpisu w okresie od 1 lipca 2025 r. do 30 września 2026 r.

Poza tym, wyznaczony podmiotom publicznym wymienionym w art. 155 DorElektrU termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie e-Doręczeń nie mógł być późniejszy niż 1 stycznia 2024 r. Po zmianie, termin określony w komunikacie nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.

Jak uzasadniono zmiany w tym zakresie, organizacje zrzeszające podmioty publiczne i zawody zaufania publicznego występowały z licznymi apelami o przesunięcie terminu wdrożenia obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych. Podmioty te podkreślały, że potrzebują więcej czasu na wdrożenie nowego rozwiązania oraz przygotowanie wewnętrznych regulacji dotyczących obiegu korespondencji.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Jak wynika z uzasadnienia zmian, zapewnią one przewidywalność i bezpieczeństwo prawne co do daty, od kiedy nowe rozwiązania techniczne mogą być wdrożone, a także jednoznacznie przesądzają one o konieczności zmiany dotychczasowego komunikatu, aby nakazy prawne nie wyprzedzały braku gotowości technicznej wyznaczonego operatora, czyli w tym przypadku Poczty Polskiej.