Warto bowiem przypomnieć, że na mocy art. 81 OchrZabU samorządy są uprawnione do wprowadzenia uchwał w sprawie zasad udzielania dotacji na zabytki wpisane do rejestru zabytków, albo wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Co prawda, akurat ta regulacja nie jest przedmiotem projektu, to jednak zmianie mogą ulec inne regulacje pozostające z nią w bezpośredniej korelacji. Chodzi w tym zakresie przede wszystkim o art. 77 OchrZabU, który określa w zamkniętym katalogu możliwe cele finansowania dotacją. Nowelizacja zaś przewiduje:

  1. dodanie możliwości finansowania dotacją monitoringu wizyjnego (zmiana art. 77 pkt 17 OchrZabU),
  2. umożliwienie finansowania dotacją działań związanych z przemieszczeniem zabytku nieruchomego będącego budynkiem albo budowlą o konstrukcji drewnianej obejmujące: demontaż zabytku, ponowny montaż zabytku, przetransportowanie zabytku (nowy pkt 17 w art. 77 OchrZabU).

Zatem, z przywołanych wyżej regulacji prawnych należy wnioskować, że projekt przewiduje rozszerzenie możliwości przeznaczenia dotacji „zabytkowej” na nowe cele, które wydają się być bardzo użyteczne, szczególnie finansowanie systemu monitoringu wizyjnego, co praktycznie dotyczy każdego zabytku. W interesie zaś samorządów jest, aby zabytki były w odpowiedni sposób zabezpieczone przed różnymi zagrożeniami.

Podsumowując, podane przykładowo zapisy projektu należy z pewnością ocenić pozytywnie. Samorządy mogą zyskać nowe możliwości wspierania zabytków i to m.in. tych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl