Projekt zmian w ochronie zabytków

Nowelizacja ma charakter przekrojowy. Obejmuje zarówno unormowanie całych kompleksów zagadnień, jak i drobne korekty w dotychczasowych przepisach. Projekt przewiduje m. in. zastąpienie części postępowań administracyjnych procedurą zgłoszenia zamiaru podejmowania działań dotyczących zabytku, wprowadzenie obowiązku oznaczenia wszystkich zabytków nieruchomych znakiem informacyjnym, że obiekt ma taki status i podlega ochronie (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356151). Zaproponowana nowelizacja dotyczy zmian w zakresie przepisów m.in. w KWU, PrBud, GospNierU.

Zgodnie z nowelizacją wpis nieruchomości do rejestru zabytków będzie mógł nastąpić także na wniosek trwałego zarządcy. Ponadto, odmiennie niż to jest obecnie (starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków może umieszczać) to właściciel lub zarządca zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru obowiązany będzie do umieszczenia na tym zabytku na stałe w widocznym miejscu i utrzymywania we właściwym stanie znaku informującego o tym, że zabytek ten podlega ochronie.

Jako forma ochrony zabytków zniknie Lista Skarbów Dziedzictwa.

Zgłoszenia właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków wymagać będzie:

  • wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
  • przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje; dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;
  • zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku;
  • umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych; podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru.

W konsekwencji także ulegną zmianie przepisy GospNierU. Podział nieruchomości będzie możliwy nie na podstawie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, a po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w art. 36b ust. 1 pkt 3 OchrZabU, wobec którego wojewódzki konserwator zabytków nie wniósł sprzeciwu.

Projekt został skierowany do opiniowania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności