Na stronie RCL ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu. Na uwagę zasługuje m.in. § 2, gdzie postanowiono, że koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego obejmują:

  1. opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz
  2. niezbędne i udokumentowane wydatki radcy prawnego ustanowionego z urzędu.
Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Z kolei, z § 4 ww. projektu wynika m.in., że opłatę ustala się w wysokości określonej w rozdziałach 2‒5, przy czym nie może ona przekraczać wartości przedmiotu sprawy. Ustalenie opłaty w wysokości wyższej niż określona w ust. 1, a nieprzekraczającej 600% opłat określonych w rozdziałach 2‒5, następuje z uwzględnieniem:

  1. nakładu pracy radcy prawnego, w szczególności czasu poświęconego na przygotowanie się do prowadzenia sprawy, liczby stawiennictw w sądzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynności podjętych w sprawie, w tym czynności podjętych w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed wniesieniem pozwu;
  2. wartości przedmiotu sprawy;
  3. wkładu radcy prawnego w przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych, jak również do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia istotnych zagadnień prawnych budzących wątpliwości w orzecznictwie i doktrynie;
  4. stopnia zawiłości sprawy, w szczególności trybu i czasu prowadzenia sprawy, obszerności zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub biegłych sądowych, dowodu z zeznań świadków, dowodu z dokumentów o znacznym stopniu skomplikowania i obszerności.

W uzasadnieniu projektu podano m.in., że w związku ze zmianą art. 223 ust. 1 RadPrU zachodzi konieczność ujęcia w przedmiotowym projekcie rozporządzenia także jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów ponoszących koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Projektodawcy wskazali również, że wydatki budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu są niezależne od siebie. Ministerstwo Sprawiedliwości nie dysponuje danymi pozwalającymi na oszacowanie skutków finansowych wprowadzenia projektowanych rozwiązań dla jednostek samorządu terytorialnego.

Podsumowując, wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego – może stanowić pewne obciążenie dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Skala ewentualnych zwiększonych wydatków JST nie jest znana.