W przypadku rozstrzygnięcia przez grupę diagnostyczno-pomocową o braku zasadności podejmowania działań w procedurze „Niebieskie Karty” wymagane jest realizowanie działań monitorujących wobec osób objętych procedurą przez okres 9 miesięcy po zakończeniu procedury.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z art. 9h ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (dalej: PrzemDomU) zakończenie procedury „Niebieskie Karty” następuje m.in. w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. Natomiast zapis § 21 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” jednoznacznie wskazuje, że po zakończeniu procedury grupa diagnostyczno-pomocowa obligatoryjnie podejmuje działania monitorujące. Nadto przepisy regulują, że działania te są prowadzone przez grupę diagnostyczno-pomocową i polegają w szczególności na analizie i ocenie sytuacji osób, wobec których była prowadzona procedura „Niebieskie Karty”, a rodzaj, formę oraz sposób ich realizacji określa konkretna grupa diagnostyczno-pomocowa.

Przepisy regulujące problematykę działań monitorujących są spójne i jednoznaczne co do konieczności ich realizacji, nie pozostawiając żadnych marginesów na ewentualne odstępstwa w tym zakresie. Oznacza to, że organy odpowiedzialne za realizację tych przepisów, takie jak Policja czy inne podmioty monitorujące, są zobowiązane do ścisłego przestrzegania instrukcji dotyczących prowadzenia monitoringu wobec osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”.

Brak możliwości odstępstw od tych reguł wynika z konieczności zapewnienia spójności i skuteczności zadań w zakresie monitorowania osób, które zostały wcześniej uznane za potencjalnie zagrożone lub wymagające wsparcia. Istotne jest, aby organy wykonawcze działały zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami, aby zapewnić konsekwencję działań oraz skuteczną ochronę osób objętych procedurą.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

W przypadku braku możliwości wyegzekwowania faktycznej realizacji działań monitorujących policjanta, warto skorzystać z dobrodziejstwa art. 10d PrzemDomU. Przepis ten obliguje organy administracji rządowej oraz podległe im państwowe jednostki organizacyjne, by na wniosek przewodniczącego zespołu udzielić zespołowi wszechstronnej pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawić niezbędne informacje lub dokumenty. Na tej podstawie istnieje możliwość skierowania zapytania do np. właściwego komendanta wojewódzkiego Policji z prośbą o wyjaśnienie podstaw i przyczyn odmowy realizowania działań monitorujących przez funkcjonariuszy Policji.