Jak wskazał to ustawodawca, portal e-Budownictwo zapewniać będzie możliwość wygenerowania:

 • wniosku o pozwolenie na budowę;
 • zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;
 • wniosku o pozwolenie na rozbiórkę;
 • zgłoszenia rozbiórki;
 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
 • wniosku o zmianę pozwolenia na budowę;
 • wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego;
 • wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 PrBud;
 • wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;
 • zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
 • wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 PrBud;
 • wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
 • wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego;
 • zawiadomienia o zakończeniu budowy;
 • wniosku o pozwolenie na użytkowanie;
 • zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

GINB będzie mógł przy tym zamieścić w portalu e-Budownictwo, do dobrowolnego stosowania, formularze innych dokumentów niż wymienione powyżej, w celu zapewnienia możliwości wygenerowania takich dokumentów.

Wygenerowanie dokumentów, o których mowa powyżej, polegać zaś będzie na:

 • wypełnieniu formularza takiego dokumentu w portalu e-Budownictwo;
 • zapisaniu wypełnionego formularza w postaci pliku komputerowego poza portalem e-Budownictwo albo jego wydrukowaniu;

– i wymagać będzie posiadania konta w portalu e-Budownictwo. Samo założenie zaś konta w portalu e-Budownictwo odbywać się będzie przez:

 • rejestrację; albo
 • uwierzytelnienie.

Osoba, która założyła konto w portalu e-Budownictwo, zwana przez ustawodawcę „użytkownikiem konta”, będzie stawała się jednocześnie wyłącznym użytkownikiem tego konta. W portalu e-Budownictwo będą przechowywane wobec tego dane osobowe:

 • użytkowników kont, takie jak: a) imię, b) nazwisko, c) e-mail, d) numer PESEL – jeżeli założenie konta nastąpiło przez uwierzytelnienie; a także
 • znajdujące się w dokumentach zapisanych na kontach użytkowników kont.

Na każdym koncie w portalu e-Budownictwo będą zaś gromadzone dokumenty, o których mowa w nowym art. 79a ust. 1 i 2 PrBud, których formularze zostały wypełnione i zapisane na koncie w portalu e-Budownictwo przez użytkownika tego konta.

Zgodnie z nowym art. 79f PrBud, dostęp do konta w portalu e-Budownictwo następować będzie z kolei przez:

 • podanie identyfikatora użytkownika i hasła; albo
 • uwierzytelnienie.

Portal e-Budownictwo zabezpieczać będzie konto należące do użytkownika konta przed dostępem osób trzecich.

Ustawodawca zapewnił jednocześnie możliwość usunięcia w każdym momencie konta w portalu e-Budownictwo przez jego użytkownika, przy czym konto to podlegać będzie automatycznemu usunięciu przez portal e-Budownictwo po upływie 2 lat od dnia ostatniego logowania do tego konta. Z chwilą usunięcia konta w portalu e-Budownictwo wszystkie dane dotyczące tego konta, w tym dotyczące użytkownika konta, oraz dokumenty zapisane na koncie będą usuwane automatycznie.

W związku z założeniem portalu e-Budownictwo, ustawodawca nałożył zaś na GINB określone obowiązki, tj.:

 • zapewnienia funkcjonowania portalu e-Budownictwo, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, zniszczeniem oraz utratą danych;
 • pełnienia roli administratora danych osobowych, o których mowa w art. 79j ust. 1 PrBud;
 • udostępnienia adresu elektronicznego portalu e-Budownictwo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.