W Dz.U. z 2022 r. pod poz. 1301 opublikowano ustawę z 8.6.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

Zmiany wprowadzono m.in. do ustawy z 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490 ze zm.) dodając przepisy art. 32a, zgodnie z którymi na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa. Chodzi tu o wydatki na obiekty, tereny, pojazdy i sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej, umundurowanie i środki łączności oraz ich utrzymanie, zapewniane OSP.

Dotacje celowe mają przekazywać wojewodowie, a zasady ich otrzymywania i rozliczania określa ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.).