W wymaganiach niezbędnych nie można podnieść wymogów w stosunku do tego, co przewidywane jest w regulaminie wynagradzania.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Ustawa o pracownikach samorządowych definiuje wymagania niezbędne i dodatkowe:

  1. wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku;
  2. wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku.

Rozporządzenie RM z 25.10.2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1960) określa minimalne wymagania kwalifikacyjne dla poszczególnych stanowisk. Regulamin wynagradzania jednostki może ustalać je na poziomie wyższym. Jeżeli taką regulację przyjęto, to pracodawca w ogłoszeniu o naborze może wskazać na wymogi wyższe niż w rozporządzeniu RM. Jeżeli jednak regulacje wewnętrzne zawierają powtórzenie zapisów rozporządzenia albo nie dookreślają tego zagadnienia, to przy ogłoszeniu należy kierować się wymogami z rozporządzenia. Nie ma możliwości swobodnego ich podwyższania w zakresie wymogów niezbędnych.

W uzasadnieniu wyroku WSA w Rzeszowie z 9.12.2015 r. wskazano, że nie można modyfikować wymagań niezbędnych i wprowadzać nowych, skoro w określonym kształcie zostały one zapisane w przepisach prawa. Dotyczy to zarówno tych wymagań, które są określone w art. 5 i 6 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: PracSamU), jak i tych z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. W sprawie, która legła u podstaw wyroku, w ogłoszeniu o naborze podwyższono wymagania dla osoby kandydującej na stanowisko sekretarza, przez wskazanie wyższego wykształcenia prawniczego lub administracyjnego.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Oprócz wymagań koniecznych treść ogłoszenia powinna wskazywać, które wymagania mają charakter dodatkowy, można by rzec – subsydiarny względem grupy wymagań koniecznych. Z samej istoty wymagań dodatkowych wybór odpowiedniego kandydata nie powinien, a w pewnych sytuacjach wręcz nie może, być oparty tylko na nich. Uzasadnienie tak stawianej tezy implicite wynika z treści art. 13 ust. 2a PracSamU, w myśl którego wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 3, określa się w sposób następujący: wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku; wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku. Istotną rolę wymagania dodatkowe odgrywać będą natomiast przy wyborze między kandydatami spełniającymi w równym stopniu te pierwsze (wyr. WSA z 9.12.2015 r., II SA/Rz 613/15, Legalis). Możliwe jest jednak wskazanie, że w ramach wymogów koniecznych jest wykształcenie wyższe (nie wskazując na wymóg stażu), a jako dodatkowe (pożądane) jest posiadanie określonego stażu pracy.