Ogłoszono nowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2022 r.

W Dz.Urz. Monitor Polski z 2021 r. pod poz. 960 opublikowano obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 11.10.2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022.

Zgodnie z art. 290 PrOchrŚrod, górne jednostkowe stawki opłat wynoszą:

  • 412,01 zł/kg za 1 kg gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza;
  • 295,05 zł/Mg za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku;

Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń określi jednostkowe stawki opłat, o których mowa wyżej, a także może różnicować wysokość stawek opłat w zależności od:

  • rodzaju gazów, pyłów, odpadów lub substancji w ściekach i temperatury ścieków;
  • części obszaru kraju;
  • rodzaju opłaty;
  • roku obowiązywania stawki opłat.
Ważne

Rada Ministrów, wydając takie rozporządzenia uwzględnia uciążliwość gazów, pyłów oraz odpadów dla środowiska, a także możliwości techniczne lub technologiczne oraz ekologiczną lub ekonomiczną racjonalność odzysku odpadów.

Stawki opłat za rok poprzedni, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa GUS, w formie komunikatu, w Dz.Urz. Monitor Polski. Minister klimatu, nie później niż do 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, wysokość stawek opłat na rok następny (art. 291 PrOchrŚrod).

Z załącznika nr 1 do omawianego obwieszczenia wynika, że na 2022 r. opłaty wynoszą, za:

  • gazy lub pyły wprowadzane do powietrza – 426,02 zł/kg;
  • umieszczenie odpadów na składowisku – 312,10 zł/Mg.

Natomiast w załączniku nr 2 do obwieszczenia określono:

  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza w 2022 r.;
  • jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku w 2022 r.

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności