W dniu 31.1.2023 r. weszło w życie rozporządzenie z 26.1.2023 r. Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 193). Zmiany dotyczą m.in. załącznika nr 37 do rozporządzenia – Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zakresem zmian objęto m.in. § 2 ust. 1 ww. załącznika do SprBudżR, który aktualnie posiada brzmienie:

„1. Jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie jednostkowe z następujących dochodów budżetowych:

1) z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z § 3 ust. 1, oraz pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;

2) dochodów jednostki budżetowej, zgodnie z § 3 ust. 3;

3) udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3a) udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przekazanych na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) dotacji celowych i subwencji ogólnej otrzymanych z budżetu państwa;

5) dotacji celowych z państwowych funduszy celowych oraz dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego”.

Więcej treści o finansach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Na mocy wskazanego rozporządzenia dodano ww. pkt 3a, odnoszący się do udziałów JST we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z ww. zapisami dodano zapisy powiązane funkcjonalnie, tj. ust. 4a w § 3 ww. załącznika:

„Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykazuje się następująco:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)” – dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach;

2) w kolumnie „Należności” – kwoty w wysokości zrealizowanych dochodów;

3) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” – kwoty tych udziałów przekazane do jednostek samorządu terytorialnego, należne za okres, którego sprawozdanie dotyczy; w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy wykazuje się kwoty w wysokości zgodnej z kwotami wykazanymi w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiednio w terminach do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października danego roku budżetowego i 10 lutego roku następującego po roku budżetowym”.

Podsumowując, nowe rozwiązanie legislacyjne muszą uwzględnić samorządy sporządzając sprawozdanie budżetowe Rb-27S. Warto dodać, że nieprawidłowości związane z tym sprawozdaniem mogą skutkować odpowiedzialnością w trybie dyscypliny finansów publicznych. Ma to normatywne podstawy w przepisach art. 18 pkt 2 DyscypFinPubU, gdzie postanowiono, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.