Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił projekt zamiany stawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Ważne

Wnioskodawca w uzasadnieniu projektu zauważa, że, jest kontynuacją dotychczas podejmowanych działań legislacyjnych odnoszących się do rozbudowy segmentu mieszkań czynszowych (mieszkaniowy zasób gminy oraz społeczne budownictwo czynszowe – lokale użytkowane na zasadach najmu, kierowane do niezamożnych gospodarstw domowych i w tym celu podlegające ustawowym ograniczeniom dotyczącym wysokości czynszów i szczególnych warunków nawiązywania stosunku najmu).

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z tezą, że społeczne budownictwo czynszowe realizowane przez SIM/TBS to silna alternatywa dla własności w sektorze mieszkaniowym, jeżeli najemcę, którego stać na zapłatę ceny rynkowej za mieszkanie znajdujące się w zasobie mieszkań na wynajem należącym do spółki działającej w formule TBS/SIM, równie dobrze stać na kupno mieszkania na wolnym rynku. Tym samym bezzasadne wydaje się uszczuplanie i tak ograniczonego zasobu mieszkań na wynajem. Tym bardziej, że finansowanie SIM/TBS może się odbywać się za pośrednictwem nisko oprocentowanego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Z uwagi na powyższe proponuje się wprowadzenie do ustawy z 26.10.1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 790 ze zm.) wprowadzenie przepisu o całkowitym zakazie wyodrębniania, pod rygorem nieważności, na własność lokali wybudowanych w ramach programu Społecznego Budownictwa Czynszowego. Jednocześnie w ustawie z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 304) proponuje się w niniejszym projekcie ustawy wydłużenie okresu do 25 lat (obecnie 15 lat) po jakim mogą zostać wyodrębnione na własność lokale mieszkalne utworzone z wykorzystaniem finansowego wsparcia udzielonego w ramach programu BSK. Tym samym rozszerzono dotychczasowy zapis, zgodnie z którym zakaz taki dotyczył lokali mieszkalnych utworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego przy publicznym wsparciu finansowym. Zaproponowano także, aby po upływie tego okresu ewentualna sprzedaż mogła nastąpić wyłącznie po cenie rynkowej (bez bonifikaty), a uzyskane środki przeznaczane były na tworzenie nowego lub modernizację istniejącego zasobu gminy.

Szkolenia zakresu prawa budowlanego i nieruchomości – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Źródło: https://legislacja.gov.pl/projekt/12383852/katalog/13050715#13050715