Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił projekt zamiany rozporządzenia u Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Ważne

Nowelizacja jest konieczna z uwagi na wejście w życie przepisów ustawy z 13.7.2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. 1597). Przedmiotowa ustawa dokonała zmian w ustawie z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz. U. z 2024 r. poz. 82), poprzez zmianę rozumienia pojęcia gruntów rolnych. Zgodnie z dodanym przepisem art. 2 ust. 1 pkt 3a gruntami rolnymi w rozumieniu ustawy są grunty pod budynkami, budowlami i urządzeniami wchodzące w skład biogazowni rolniczej a także grunty położone między tymi budynkami, budowlami i urządzeniami lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie, tworzące zorganizowaną całość gospodarczą, w tym zajęte pod dojazdy, place składowe, postojowe i manewrowe, śmietniki, miejsca magazynowania odpadów i ogrodzenia, o ile ich łączna powierzchnia nie jest większa niż 1 ha i wchodzą one w skład gospodarstwa rolnego (https://legislacja.gov.pl/projekt/12383855/katalog/13050875#13050875).

Więcej treści o budownictwie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zdaniem wnioskodawcy wobec powyższych zmian należy umożliwić także możliwość dokonywania sprostowania zapisów w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków. Nowelizacja zakłada aktualizację zasad zaliczania gruntów do użytków gruntowych (B – tereny mieszkaniowe, Ba – tereny przemysłowe i Bi – inne tereny zabudowane), w tym użytków stanowiących drogi („dr” -co wynika ze zmiany definicji drogi publicznej), poprzez uwzględnienie w nich gruntów zajętych pod biogazownię. Dodatkowo w ramach obrębów ewidencyjnych będą mogły być tworzone arkusze ewidencyjne, jako pomocnicze jednostki podziału kraju dla celów ewidencji, obejmujące część obrębu ewidencyjnego. Dotychczas podstawową jednostką ewidencyjną był obręb ewidencyjny.

Doprecyzowano działania podejmowane w ramach aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Aktualizacja ewidencji następuje poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian do bazy danych ewidencyjnych w celu: zastąpienia danych niezgodnych ze stanem faktycznym, stanem prawnym lub obowiązującymi standardami technicznymi odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym oraz obowiązującymi standardami technicznymi; ujawnienia nowych danych ewidencyjnych; wyeliminowania danych błędnych.

Projekt znajduje się na etapie opiniowania.