Zamawiający może wskazać wykonawcy godzinę, do której będzie on zobowiązany dostarczyć dokumenty, o ile wskazany w wezwaniu termin zostanie wyliczony zgodnie z dyspozycją art. 126 i art. 274 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: PrZamPubl) w związku z art. 111 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego (dalej: KC).

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z art. 126 i art. 274 PrZamPubl zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, aby w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 (jeżeli wartość zamówienia nie przekracza „progów unijnych”) albo 10 dni (jeżeli wartość zamówienia przekracza „progi unijne”), złożył aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe. Przy wyznaczaniu powyższych terminów zamawiający musi przestrzegać art. 8 PrZamPubl, zgodnie z którym do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Opierając się na dyspozycji art. 111 § 1 i 2 KC, należy uznać, że najkrótszym terminem wyznaczonym przez zamawiającego na złożenie podmiotowych środków dowodowych może być, w zależności od rodzaju prowadzonej procedury 6. lub 11. dzień, licząc od dnia wysłania zawiadomienia. Zamawiający może więc wskazać wykonawcy godzinę, do której będzie on zobowiązany dostarczyć dokumenty, ale jedynie w przypadku gdy nie spowoduje to skrócenia wskazanego minimalnego terminu na złożenie dokumentów.