W przypadku wątpliwości co do podmiotowych środków dowodowych zamawiający powinien zróżnicować poszczególne dokumenty pod względem ich braków i stosownie do tego podjąć czynności.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z treścią art. 128 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: PrZamPubl) zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. Z kolei jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 128 PrZamPubl). Przepis różnicuje poszczególne sytuacje nakazując wykonanie „odpowiednich” czynności, tj. odnoszących się do poszczególnych stanów faktycznych. Z podanych przykładów:

  1. błędny nr referencyjny można poprawić jako oczywista omyłkę pisarską (art. 223 ust. 2 pkt 1 PrZamPubl),
  2. wskazanie w wykazie osób wykształcenia zamiast uprawnienia wymaga uzupełnienie danych w wykazie względnie nowego wykazu (art. 128 ust. 1 PrZamPubl),
  3. pominięcie adresu może być uznane jako oczywista omyłka pisarska (art. 223 ust. 2 pkt 1 PrZamPubl) lub jako inna, nieistotna omyłka (art. 223 ust. 2 pkt 3 PrZamPubl), względnie pominięte, jeżeli ta informacja nie ma wpływu na wybór oferty ani realizację umowy, w zależności jakiego adresu dotyczy.

Z formalnego punktu widzenia prawdopodobnie najczęściej zamawiający w analizowanej będzie wzywał do uzupełnienia dokumentów.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź