Warto przypomnieć, że proces ten rozpoczął się w czerwcu 2022 roku, kiedy BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („BPS TFI”) przekazało informacje do pracodawców, wspólnie z którymi prowadziło PPK, że podjęło rezygnacje z oferowania produktu jakim jest PPK.

PFR TFI jako wyznaczona instytucja finansowa w ramach PPK, już we wrześniu 2022 roku przejęło od BPS TFI zarządzanie funduszem w ramach PPK, zmiana wynikała z decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o wykreśleniu BPS TFI z ewidencji instytucji zarządzających PPK.W wyniku połączenia środki zgromadzone przez uczestników BPS Emerytura PPK SFIO zostały przeniesione na nowe indywidualne rejestry w ramach PFR PPK SFIO. Zmiana w żaden sposób nie wpłynęła na własność i wysokość oszczędności osób, które są uczestnikami PPK w ramach tych funduszy.

Jak wskazano w komunikacie o finalizacji procesu łączenia subfunduszy „dzięki połączeniu subfunduszy pracodawcy uzyskali dostęp do nowoczesnego systemu iPPK pozwalającego na pełną obsługę programu, automatyzację procesów i integrację z systemami kadrowo-płacowymi. Uczestnicy z kolei mogą korzystać z wygodnego serwisu internetowego IAT FI, dzięki któremu w każdej chwili mogą sprawdzić stan swojego rachunku i składać dyspozycje. Podział środków, polityka inwestycyjna oraz horyzont inwestycyjny subfunduszy, w których gromadzone są oszczędności, pozostały niezmienne. PFR TFI inwestuje zgromadzone środki, przyjmuje i rozlicza wpłaty oraz realizuje dyspozycje w ramach jednego połączonego funduszu. Zespół ekspertów pozostaje do dyspozycji pracodawców i uczestników, zapewniając im kompleksowe wsparcie”.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Jak wskazano na stronie mojeppk.pl „PFR TFI jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w skład której wchodzą instytucje finansowe i doradcze dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestujące w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Towarzystwo zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 13 mld zł. PFR TFI w systemie PPK pełni szczególną rolę wyznaczonej instytucji finansowej, zapewniając powszechny dostęp do programu i ciągłość zarządzania oszczędnościami uczestników w przypadku braku możliwości prowadzenia PPK przez dotychczasową instytucję zarządzającą. Działalność instytucji wyznaczonej to jedno z systemowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i ochronę środków zgromadzonych w programie”.