W PPK już ponad 10 mld zł aktywów

W PPK, według danych mojeppk.pl na dzień 31.10.2022 r. jest ponad 10 mld zł, oszczędza prawie 2,5 mln osób, a liczba aktywnych rachunków PPK wynosi 2,8 mln, co oznacza, że są osoby, które posiadają więcej niż jeden rachunek, np. pracują w dwóch miejscach lub posiadają PPK jeszcze z poprzedniego miejsca pracy. Większy poziom partycypacji jest w sektorze prywatnym od sektora publicznego. Największa partycypacja w PPK jest w województwie mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim. Najniższa partycypacja w PPK jest w województwie warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i lubuskim. Nieco ponad 95% uczestników stanowią osoby z obywatelstwem polskim. Najliczniejsza narodowość poza polską to ukraińska (71,09 tys. osób), białoruska (8,38 tys.), indyjska (2,51 tys.), rosyjska (1,94 tys.), rumuńska (1,9 tys.), włoska (1,52 tys.) oraz francuska (0,97 tys.). Prawie 300 tys. pracodawców oferuje PPK a ich liczba cały czas rośnie.

Zasady obejmujące postępowanie z nienależnymi wpłatami do PPK w końcu w ustawie

W dniu 21.11.2022 r. weszła w życie druga część nowelizacji przepisów ustawy o PPK. Przepisy obejmują przede wszystkim art. 28a, który opisuje jak należy postępować z nienależnie dokonanymi wpłatami do PPK. Dotychczas w ustawie o PPK nie było przepisów dotyczących postępowania zarówno pracodawcy jak i instytucji finansowej w momencie, kiedy zostanie przekazana niewłaściwie potrącona wpłata do PPK. Taka sytuacja może mieć miejsce np. w sytuacji, kiedy pracodawca przekaże wpłatę w zbyt dużej wysokości lub przekaże wpłatę, za osobę, która nie jest uczestnikiem PPK, np. błędne automatyczne zapisanie do PPK osoby w wieku 58 lat. Takie same zasady dotyczą zasileń ze środków publicznych, tj. wpłaty powitalnej lub dopłaty rocznej.

Zgodnie z nowym przepisem instytucja finansowa w terminie 3 dni roboczych od dnia odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, dokonuje zwrotu:

  • uczestnikowi PPK – na rachunek bankowy tej osoby, a jeżeli instytucja finansowa nie posiada informacji o numerze takiego rachunku – na rachunek bankowy pracodawcy; w przypadku gdy instytucja finansowa przekazała kwotę z odkupienia jednostek uczestnictwa na rachunek bankowy podmiotu zatrudniającego, podmiot zatrudniający jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania tej kwoty, przekazać tę kwotę uczestnikowi PPK;
  • pracodawcy – środków pieniężnych pochodzących z odkupienia tych jednostek uczestnictwa z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, na jego rachunek bankowy;
  • w przypadku zasileń publicznych dokonuje przekazania do Funduszu Pracy.

Wpłaty finansowane, za które nie zostały nabyte jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego instytucja finansowa niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po powzięciu informacji, że wpłaty okazały się nienależne, zwraca:

  • uczestnikowi – zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy tej osoby, a jeżeli instytucja finansowa nie posiada informacji o numerze takiego rachunku – na rachunek bankowy podmiotu zatrudniającego; podmiot zatrudniający jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania tej kwoty, przekazać tę kwotę tej osobie;
  • podmiotowi zatrudniającemu – w przypadku wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający; zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy tego podmiotu;
  • w przypadku zasileń publicznych dokonuje przekazania do Funduszu Pracy.

Obowiązkiem instytucji finansowej jest przekazanie do ewidencji PPK, o której mowa w rozdziale 10 ustawy o PPK, informacji o dokonanych zwrotach wpłat, które okazały się nienależne w całości lub w części, ze wskazaniem kwoty zwrotu w podziale na zwrot z wpłat osoby, na rzecz której dokonano zwrotu, podmiotu zatrudniającego oraz wpłaty powitalnej, o której mowa w art. 31, i dopłat rocznych, o których mowa w art. 32.

Zmiany w art. 34 obejmującym zaległe dopłaty roczne

Ponadto w treści przepisów ustawy o PPK pojawi się w art. 34 nowy ust. 5, który będzie obowiązywał z mocą od 2019 r., czyli obejmie wszystkie zaległe dopłaty roczne w ramach PPK. W przypadku gdy uczestnik PPK, który nabył prawo do dopłaty rocznej za dany rok, nie został uwzględniony w informacji o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za ten rok, czyli faktycznie nie otrzymał tych środków, będzie mógł ją otrzymać. To oznacza, że każda osoba, która nie otrzymała dopłaty rocznej będzie mogła złożyć wniosek pod warunkiem, że prawo do tej dopłaty rocznej nie uległo przedawnieniu i otrzymać zaległa dopłatę roczną w wysokości 240 zł.