Zmiana z 10.12.2023 r. na 30.12.2023 r.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z 29.5.2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostepnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostepnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym dla podmiotów, o których mowa w:

a) art. 155 ust. 1–5 oraz w art. 9 ust. 1 pkt 1–8 ustawy o doręczeniach elektronicznych (dalej: DorElektrU), w zakresie powszechnego doręczania i odbierania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej,

b) art. 155 ust. 6 DorElektrU, w zakresie powszechnego doręczania i odbierania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

c) w zakresie dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym

– określa się na dzień 10.12.2023 r.

Więcej treści o ustroju i organizacji po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W art. 155 ust. 1–5 są wymienione następujące podmioty:

1. Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

2. Organy władzy publicznej inne niż wymienione w ust. 1, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

4. Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

5. Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

Ust. 6 Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od dnia określonego w komunikacie, a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od 1.10.2029 r.

W art. 9 ust. 1 pkt 1–8 zostały wymienione następujące podmioty:

1) adwokat wykonujący zawód,

2) radca prawny wykonujący zawód,

3) doradca podatkowy wykonujący zawód,

4) doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód,

5) rzecznik patentowy wykonujący zawód,

6) notariusz wykonujący zawód,

7) (uchylony)

8) podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Natomiast zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji zmieniający komunikat w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań́ technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostepnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym z 22.11.2023 r. termin określony na dzień 10.12.2023 r. został przesunięty na dzień 30.12.2023 r. co oznacza, że na wdrożenie zmian będzie 20 dni więcej.

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych

W odpowiedzi na postulaty środowisk zrzeszających podmioty zobowiązane do stosowania doręczeń elektronicznych została podjęta decyzja o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych na termin późniejszy, jednak nie później niż 1.1.2025 r. (zgodnie z brzmieniem art. 155 ust. 11 DorElektrU obecnie termin to 1.1.2024 r.). Dokładny termin miałby zostać wskazany w komunikacie, który zostanie wydany co najmniej 90 dni przed tym terminem. Jak wskazano w uzasadnieniu do założeń ustawy celem Ministra Cyfryzacji jest zapewnienie bezpiecznej i w pełni elektronicznej, rejestrowanej korespondencji w administracji publicznej, a docelowo w całej gospodarce. Dlatego też się dąży do zapewnienia powszechnego wykorzystania doręczeń elektronicznych jako usługi bezpiecznej i zgodnej z europejskim rozporządzeniem eIDAS.

Wdrożenie nowego rozwiązania na tak dużą skalę – wszystkie podmioty publicznej, zawody zaufania publicznego, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG oraz podmioty wpisane do KRS – jest procesem, który musi następować stopniowo i odbywać się równolegle z działaniami informacyjnymi (tj. upowszechnienie podstawowej wiedzy nt. nowego rozwiązania) oraz działaniami promocyjnymi (przedstawienie korzyści z nowego rozwiązania).

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Oczekiwanym efektem jest założenie adresu do doręczeń elektronicznych przez zobowiązane podmioty publiczne oraz zawody zaufania publicznego na poziomie co najmniej 80% oraz gotowość techniczna oraz organizacyjna po stronie tych podmiotów. Przy czym przez gotowość techniczną rozumie się pełną integrację systemów kancelaryjnych i innych systemów dziedzinowych wykorzystywanych w tych podmiotach z systemem doręczeń elektronicznych albo – w przypadku podmiotów korzystających z aplikacji doręczeń elektronicznych – przeszkolonych pracowników do korzystania z aplikacji oraz zapewniony proces archiwizacji korespondencji.

Powyższe założenia do ustawy zostały przygotowane przez resort cyfryzacji nadzorowany przez ustępującego Ministra Cyfryzacji, co oznacza, że nowy minister może zmienić decyzje w tym zakresie.