Dopiero od zakończenia wszystkich czynności likwidacyjnych należy liczyć miesięczny termin na przekazanie kuratorowi dokumentacji przebiegu nauczania.

Zgodnie z art. 172 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe (dalej: PrOśw), zgodnie z którym osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 168 ust. 1 i 2, czyli organ rejestrowy, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Jeżeli to gmina jest organem rejestrowym, czyli dokonała wpisu do ewidencji jednostek niepublicznych, to zawiadamia się wyłącznie rodziców oraz gminę. Zawiadomienie to rozpoczyna procedurę likwidacyjną.

W dalszej kolejności zastosowanie ma art. 172 ust. 5 PrOśw, zgodnie z którym „dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu”.

Warto nadmienić, że proces likwidacji jest rozciągnięty w czasie, bowiem obejmuje również przykładowo zwolnienie lokalu, spłacenie zobowiązań, likwidację rachunków bankowych itd. Dopiero po zakończeniu tych wszystkich czynności należy liczyć miesięczny termin na przekazanie kuratorowi dokumentacji przebiegu nauczania. Jeżeli przykładowo likwidacja zakończy się 30 września, to dokumentację należy przekazać w ciągu następnego miesiąca, czyli będzie to już październik.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Warto również zauważyć, że zgodnie z przywołanym art. 172 ust. 5 PrOśw wpis do ewidencji ulega wykreśleniu „po zakończeniu likwidacji”. Organ rejestrowy nie ma wiedzy, kiedy faktycznie likwidacja się zakończyła, więc aby wykreślił szkołę z ewidencji należy go poinformować o zakończeniu likwidacji. Dodać również należy, że kuratorowi należy przekazać jedynie dokumentację przebiegu nauczania, natomiast o archiwizowanie pozostałej dokumentacji musi już zadbać osoba, która prowadziła zlikwidowaną szkołę czy placówkę. Chodzi tu o dokumentację kadrową, czy księgowo-płacową. Dokumentacji tej nie przejmuje jednostka samorządu.