Tak, dotację należy obliczyć w oparciu o podstawową kwotę dotacji wyliczoną w oparciu o dane z najbliższej gminy prowadzącej przedszkole, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (dalej: FinZadOśwU). Narzędzie do ustalania najbliższej gminy zostało określone przez ministra właściwego ds. oświaty.

Więcej treści o oświacie po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z art. 17 ust. 3 FinZadOśwU niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Podstawowa kwota dotacji wyliczana jest zgodnie z art. 12 ust. 1 FinZadOśwU w oparciu o kwotę wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez gminę przedszkoli, z wyłączeniem przedszkoli specjalnych i przedszkoli, w których zaplanowane wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekraczają 50% ich zaplanowanych wydatków bieżących, pomniejszonych o grupy dochodów i wydatków wskazanych w przepisie. W przypadku braku przedszkola prowadzonego przez gminę, zgodnie z art. 17 ust. 4 FinZadOśwU kwotę dotacji dla przedszkola niepublicznego określa się w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Określając najbliższą gminę prowadzącą przedszkole należy wziąć pod uwagę trzy aspekty:

  • rodzaj gminy,
  • prowadzącą co najmniej jedno przedszkole, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędące przedszkolem specjalnym, oraz
  • o najbardziej zbliżonym wskaźniku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, przez który należy rozumieć najmniejszą wartość bezwzględną różnicy pomiędzy wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie dotującej i wskaźnikiem dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie spełniającej warunki określone w pkt 1 i 2.

W art. 10 FinZadOśwU zdefiniowano co należy rozumieć pod pojęciem „najbliższej gminy prowadzącej przedszkole”. Zgodnie z ust. 19 art. 10 FinZadOśwU Minister właściwy ds. oświaty na swojej stronie udostępnia narzędzie pomocnicze do wyznaczania najbliższej gminy.

Sektor publiczny – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Jest ono dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/dotacje-z-budzetow-jst (dostęp: 1.5.2023 r.).