W Dz.Urz. Monitor Polski z 2022 r. pod poz. 278 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 19.2.2022 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 KartaDRU wydanie duplikatu KDR podlega opłacie w wysokości określonej obwieszczeniem 11 zł (wcześniej – 10 zł).

Ponadto, jak wynika z art. 29 ust. 4–6 KartaDRU:

  • koszt realizacji KartaDRU przez gminę za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem KDR wynosi 18 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie (wcześniej – 17 zł);
  • jeżeli po przyznaniu KDR członkom rodziny wielodzietnej zmieniła się liczba członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej KDR lub w przypadku przyznania nowej KDR członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem KDR, lub w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania KDR, koszt realizacji ustawy przez gminę za przyznanie KDR wynosi 5 zł (wcześniej – 4 zł);
  • koszt realizacji KartaDRU przez gminę za wydanie duplikatu KDR oraz wydanie karty tradycyjnej – jeżeli członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna, wynosi 3 zł (wcześniej – 2 zł).