Posiadanie Karty Dużej Rodziny a zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W kontekście omawianej problematyki przytoczyć warto w pierwszej kolejności art. 6k ust. 4 CzystGmU, z którego wynika, że rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 PomSpołU, lub rodziny wielodzietne, o których mowa w KartaDRU.

Wskazany przepis nawiązuje więc do rodzin wielodzietnych w rozumieniu w rozumieniu KartaDRU, gdzie w art. 4 ust. 1 postanowiono, że przez rodzinę wielodzietną, rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Kolegium RIO w Poznaniu z 23.3.2022 r. (10/449/2022; https://bip.poznan.rio.gov.pl). W rozstrzygnięciu tym organ nadzoru badał legalność zapisów uchwały rady gminy o treści:

„§ 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r., poz. 1744).
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w §1 ustala się w wysokości 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca posiadającego Kartę Dużej Rodziny”.

W analizie prawnej organ nadzoru stwierdził m.in., że z tak sformułowanego postanowienia § 2 uchwały wynika, że rada gminy przyjęła rozwiązanie polegające na tym, że zwolnienie będzie przysługiwało osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny. Tymczasem z upoważnienia dla rady gminy zawartego w art. 6k ust. 4 CzystGmU wynika, że zwolnienie obejmuje rodziny wielodzietne spełniające kryteria wynikające z KartaDRU, a nie rodziny, których członkowie posiadają Kartę Dużej Rodziny. Zatem dla skorzystania ze zwolnienia wprowadzonego przez radę gminy istotne jest jedynie spełnienie przez rodzinę ustawowych warunków rodziny wielodzietnej określonych w KartaDRU.
Należy również zauważyć, że posiadanie Karty Dużej Rodziny jest prawem, a nie obowiązkiem osób tworzących rodzinę i spełniających ustawowe kryteria rodziny wielodzietnej. Finalnie podano, że zasadne jest stwierdzenie nieważności wyrażenia zawartego w § 2 w brzmieniu: „posiadającego Kartę Dużej Rodziny”, bowiem wprowadza ono dodatkowy pozaustawowy warunek skorzystania ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, o którym mowa w art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest prawnie uzasadnione. Rada gminy nie może wprowadzać dodatkowych wymogów dla rodzin wielodzietnych dla uzyskania zwolnienia częściowego z opłaty za gospodarowanie odpadami.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności