W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 830 opublikowano ustawę z 8.4.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Pośród wprowadzonych ostatnio zmian warto zwrócić uwagę na to, po pierwsze, że wojewoda może zapewnić pomoc uprawnionym obywatelom Ukrainy polegającą na:

 • zakwaterowaniu;
 • zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
 • zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udziela się opieki medycznej, albo miejsc pośrednich, z których będzie realizowany dalszy transport do punktu docelowego, w którym obywatelom Ukrainy udzielana będzie opieka medyczna;
 • finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu umożliwiającego transport osób leżących lub przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1-3;
 • zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów;
 • organizacji miejsc udzielania doraźnej pomocy medycznej;
 • zapewnieniu personelu medycznego realizującego w razie potrzeby wizyty kontrolne w odniesieniu do osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 – w przypadku organizacji miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, przeznaczonych dla osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2;
 • podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy.

Inne organy administracji publicznej, jednostki podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej, jednostki sektora finansów publicznych oraz inne organy władzy publicznej mogą zapewnić wymienioną wyżej pomoc. W tych celach organy lub jednostki, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą wykorzystywać nabyte lub powierzone tym organom lub jednostkom mienie Skarbu Państwa (art. 12 ust. 3 PomocUkrainaU). Nowelizacja wprowadza możliwość dofinansowania z Funduszu Pomocy wydatków poniesionych przez te podmioty podczas realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Polski, jak i poza nim, a także realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym kraju w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (art. 14 ust. 6 pkt 6 PomocUkrainaU).

Po drugie, wprowadzono art. 12a PomocUkrainaU, z którego wynika m.in., że na potrzeby zamieszkania zbiorowego uprawnionych obywateli Ukrainy dopuszcza się w okresie do 31 sierpnia 2022 r. tymczasowe wykorzystanie obiektu budowlanego, w tym również innego niż budynek zamieszkania zbiorowego, który nie spełnia wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych dla tego budynku, jeżeli przy takim sposobie jego użytkowania występujące w nim warunki zapewniają spełnienie podstawowych wymagań w zakresie:

 • nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania;
 • bezpieczeństwa pożarowego;
 • higieny, zdrowia i środowiska.

Jeżeli taki obiekt budowlany będzie przeznaczony do zakwaterowania więcej niż 20 osób, spełnienie podstawowych wymagań potwierdza się pozytywną opinią właściwego miejscowo

 • powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – w zakresie nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania;
 • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej – w zakresie bezpieczeństwa pożarowego;
 • państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – w zakresie higieny, zdrowia i środowiska.

Po trzecie, doprecyzowano, że sprawach dotyczących wypłaty świadczenia za pomoc uchodźcom z Ukrainy, o którym mowa w art. 13 PomocUkrainaU nie stosuje się przepisów o postępowaniu administracyjnym, w związku z czym sporne sprawy rozstrzygnie sąd powszechny. Zgodnie z art. 13 ust. 1a–1d PomocUkrainaU:

 • w sprawach tego świadczenia pieniężnego nie wydaje się decyzji administracyjnych oraz nie stosuje się przepisów Kodeks postępowania administracyjnego;
 • w razie sporu dotyczącego świadczenia pieniężnego podmiot, który złożył wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem o świadczenie przeciwko gminie właściwej do rozpoznania wniosku, co ważne, w sprawie o to świadczenie nie można dochodzić innych roszczeń;
 • świadczenie pieniężne nie podlega egzekucji – ani sądowej, ani administracyjnej.

Natomiast zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 2 PomocUkrainaU, zadania gminy z zakresu udzielania świadczenia pieniężnego, o którym mowa wyżej, są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. Koszty obsługi przez gminę tego zadania wynoszą 16 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne. W przypadku dokonania przez gminę weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia koszt obsługi zadania wynosi 32 zł za każdy rozpatrzony wniosek.

Po czwarte, wprowadzono przepisy, zgodnie z którymi środki Funduszu Pomocy można przeznaczyć także na finansowanie działań, polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli Ukrainy oraz ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach gromadzenia się i pobytu tych osób, w tym w szczególności wydatków związanych z przemieszczaniem się, zakwaterowaniem, wyżywieniem i wyposażeniem funkcjonariuszy służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych, a także na zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację tych zadań, na zasadach określonych w art. 14 ust. 6a–6c PomocUkrainaU.

Po piąte, dopuszczono uchodźców z Ukrainy do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej. Zgodnie z nowym art. 24a PomocUkrainaU, uprawionego obywatela Ukrainy można skierować do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Przed skierowaniem do takiego uczestnictwa, obywatel Ukrainy składa ośrodkowi pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych temu centrum, oświadczenie o sytuacji życiowej. Co istotne, przed skierowaniem do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści złożonego oświadczenia.

Po szóste, wprowadzono uproszczoną ścieżkę przygotowania do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka dla obywateli polskich, którzy zdecydują się na pełnienie opieki nad dziećmi ukraińskimi. Zgodnie z art. 27 ust. 2b PomocUkrainaU, sąd może tymczasowo, nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy, powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka wobec dziecka będącego uprawnionym obywatelem Ukrainy obywatelowi RP, który nie jest wstępnym albo rodzeństwem dziecka, niespełniającemu warunku niezbędnych szkoleń dotyczących rodzin zastępczych.

Po siódme, w wyniku nowelizacji art. 25 PomocUkrainaU dodano przepisy, zgodnie z którymi:

 • opiekunom tymczasowym oraz przebywającym pod ich opieką małoletnim przysługuje prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z 5.8.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 945);
 • opiekunom tymczasowym wyznaczonym dla małoletnich powiat zapewnia, w zakresie zadań związanych z wykonywaniem obowiązków opiekuna tymczasowego, pomoc organizacyjną polegającą w szczególności na zapewnieniu pomocy wolontariuszy, tłumaczy lub pomocy przy załatwianiu spraw urzędowych.