Czekamy na zatwierdzenie i przyjęcie przez Parlament i Radę wspomnianego wstępnego porozumienia, a tym samym zmianę przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z 14.12.2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directiv, CSRD).

Więcej treści o gospodarce komunalnej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Nowe regulacje wpłyną na termin wejścia w życie sektorowych ESRS dla:

  1. przedsiębiorstw z UE i spoza UE oraz
  2. dużych przedsiębiorstw (grupy kapitałowe) spoza UE,

− który będzie odroczony z czerwca 2024 r. na czerwiec 2026 r.

Europejskie standardy są podzielone na trzy kategorie:

  • przekrojowe,
  • tematyczne (m.in. ochrona środowiska),
  • sektorowe.

Pierwsze standardy przekrojowe oraz standardy dotyczące wszystkich zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem Komisja przyjęła 31.7.2023 r. Ten zestaw wytycznych dotyczy sprawozdawczości niezależnie od sektora. Stąd do ich składania zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa (także małe i średnie notowane na giełdzie). Sektorowe zaś ESRS (np. dla rolnictwa, górnictwa węgla, branży wydobywczej, branży rafineryjnej, energetyki, transportu lądowego, motoryzacji, branży spożywczej), zgodnie z dyrektywą CSRD, dotyczą tych zagadnień (dodatkowych wymogów), które nie są wystarczająco poruszone w standardach tematycznych.

Sektorowe ESRS dla dużych przedsiębiorstw spoza UE będą miały zastosowanie od roku obrotowego 2028 r. Te duże przedsiębiorstwa to tzw. państwa trzecie, których obrót w UE wynosi 150 mld EUR i które mają co najmniej jedną spółkę zależną lub oddział w UE.

Wprowadzając odroczenie terminu Komisja umożliwia przedsiębiorstwom potraktowanie priorytetowo standardów przekrojowych i tematycznych, aby je spokojnie wdrożyć. Duże przedsiębiorstwa z państw trzecich będą miały więcej czasu na dobre opracowanie sektorowych ESRS.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Na dzień 2.5.2024 r. dostępna jest tylko angielska wersja treści wstępnego porozumienia między Parlamentem a Radą co do dyrektywy dotyczącej terminów przyjęcia standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla określonych sektorów i przedsiębiorstw z państw trzecich (opublikowana: Brussels, 14.2.2024 r. (OR. En), 6409/24, źródło: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6409-2024-INIT/en/pdf).