Przesyłka polecona albo doręczenie za potwierdzeniem odbioru

Nowelizowane rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z 20.4.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Przepis zobowiązuje ministra finansów do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, wzoru informacji, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, a także terminu oraz trybu jej przekazywania. Informacje ta obejmują̨ dane, które – wraz z dokonaniem wypłaty transferowej – są̨ przekazywane instytucji finansowej albo zarządzającemu programem emerytalnym przez dotychczasową instytucję finansową w przypadku złożenia przez oszczędzającego dyspozycji wypłaty transferowej do innej instytucji finansowej albo programu emerytalnego.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z 25.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym i na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego oraz terminu i trybu ich przekazywania (Dz.U. z 2011 r. poz. 1427) stanowi, że informacje, o których mowa w art. 21 ust 2 ustawy, są̨ przekazywane z instytucji, z której następuje wypłata transferowa, do innej instytucji finansowej albo do zarządzającego programem emerytalnym przesyłką poleconą albo przez doręczenie za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, nie później niż 14 dni od dnia dokonania wypłaty transferowej.

Więcej treści o prawie pracy po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Elektroniczne przekazywanie informacji

Projektowane rozporządzenie wprowadza elektroniczną postać przekazania informacji. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na szybszą identyfikację klienta, do którego środki należą̨. Usprawni to także kontrolę limitu wysokości wpłat rocznych przez oszczędzającego i wykonanie obowiązku zwrotu nadpłaty, o której mowa w art. 13 ust. 5 i 13a ust. 5 ustawy (roczne wpłaty na konta IKE lub IKZE nie mogą̨ przekroczyć maksymalnego limitu ustalonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego).

Wpłaty dokonywane na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą̨ przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Natomiast wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą̨ przekroczyć 1,2-krotności wspomnianej kwoty. Od 2021 r. wprowadzone zostały „nowe IKZE” jako nowa możliwość budowania kapitału emerytalnego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie mogą uczestniczyć w PPK. IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność – mają wyższe limity wynoszące kwoty odpowiadające 1,8-krotności, przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź

Wysokość limitów wpłat na IKZE oraz IKE oraz składek dodatkowych w PPE w 2024 roku:

  • na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego „zwykłe IKZE” (IKZE) wyniesie 9 388,80 zł;
  • na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby, która prowadzi pozarolniczą działalność (IKZE) wyniesie 14 083,20 zł;
  • na indywidualne konto emerytalne (IKE) wyniesie 23 472 zł;
  • odpowiadająca sumie składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu (PPE) wyniesie 35 208 zł.

Do obliczenia limitów na 2024 r. uwzględnione zostało prognozowane przeciętne wynagrodzenie w wysokości 7824 zł.

Informacja nie później niż w dniu następującym po dniu dokonania wypłaty transferowej

W zmienianym § 2 ust. 1 rozporządzenia zaproponowano, żeby informacje były przekazywane przez instytucje finansowe prowadzące indywidualne konta emerytalne oraz instytucje finansowe prowadzące indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego do innej instytucji finansowej albo do zarządzającego programem emerytalnym niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu następującym po dniu dokonania wypłaty transferowej. Pozwoli to na szybkie zaksięgowanie wpłaty na rachunku klienta w nowej instytucji i sprawniejszą obsługę̨ klienta.

W ust. 2 określono, że informacje są̨ przekazywane w postaci elektronicznej, za pomocą̨ systemu teleinformatycznego zapewniającego właściwe zabezpieczenie danych objętych informacją, w formacie danych umożliwiającym odczyt danych odbiorcy informacji. Jako właściwe wskazano pliki * XML z uwagi na fakt, że jest to format znany wszystkim instytucjom prowadzącym IKE czy IKZE, a jego zastosowanie nie powinno powodować powstania dodatkowych kosztów czy nakładów finansowych po stronie tych instytucji. Natomiast ust. 3 przewidziano, że informacje będą opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W przypadku braku możliwości sporządzenia informacji w postaci elektronicznej informacje będą mogły być sporządzone w formie pisemnej.

Prawo pracy – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

Ponadto w ust. 5 przewidziano, że w przypadku braku możliwości przekazania informacji w postaci elektronicznej wydruk odzwierciedlający treść informacji sporządzonej w postaci elektronicznej będzie przekazywany przesyłką listową na adres siedziby innej instytucji finansowej albo na adres siedziby zarządzającego programem emerytalnym.

Projektodawca zaproponował, żeby rozporządzenie weszło w życie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, co umożliwi dostosowanie się̨ instytucji finansowych do zmiany przekazywania informacji w postaci elektronicznej. Projektowana zmiana będzie korzystna dla instytucji finansowych prowadzących IKE lub IKZE także ze względu na możliwość uzyskania oszczędności przez brak kosztów opłat za przesyłki polecone.