Zmiana wchodzi w życie – stosownie do art. 28 ustawy – po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia tj. 28.9.2023 r.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Celem zmiany – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy – jest wyeliminowanie wątpliwości, czy możliwe jest stosowanie przepisów PrZamPubl do procedowania przez organizatora publicznego transportu zbiorowego konkursowego wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym i metrze. Przepisy PrZamPubl stanowią bowiem „ogólne przepisy dotyczące zamówień publicznych”, o których mowa w motywie 27 dyrektywy 2014/24/UE.

Uchylenie w PrZamPubl art. 11 ust. 1 pkt 10 pozwoli zatem na usunięcie wątpliwości odnośnie do tego, że na podstawie niezmienianego przepisu art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym stosuje się przepisy PrZamPubl do wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego bezpośrednio na podstawie art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 w zakresie autobusowego lub tramwajowego transportu pasażerskiego oraz jako procedurę przetargową, o której mowa w art. 5 ust. 3 (zdanie drugie) rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 w zakresie kolejowego transportu pasażerskiego lub metra.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Ponadto ustawodawca podkreślił, że zmiana ta wyeliminuje z polskiego porządku prawnego pozorną niespójność ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i przepisów PrZamPubl. Zmiana ta przesądzi również o kognicji KIO w sprawach odwołań od decyzji co do wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – o co wnosiła Komisja Europejska w związku ze sprawozdaniem Polski z realizacji w 2021 r. decyzji Komisji (UE) 2021/1885 z 20.4.2021 r. w sprawie pomocy państwa SA.43127 – 2018/C (ex 2015/NN) (ex 2015/N) wdrożonej przez Polskę na rzecz Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. (notyfikowanej jako dokument nr C (2021/855) (Dz.Urz. UE L 386 z 29.10.2021, str. 1) oraz w sprawie EU-Pilot-EUP(2022)10363.

Należy zwrócić szczególną uwagę na art. 23 ustawy przewidujący przepis przejściowy. Zgodnie z nim do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego innego niż koleją lub metrem oraz do postępowań w sprawie konkursów i zamówień, których przedmiotem są usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego koleją lub metrem, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Dodatkowo do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy także stosuje się przepisy dotychczasowe.