Środki publiczne przekazane w ramach dotacji nie tracą swojego publicznego charakteru, nie oznacza to jednak obowiązku stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: PrZamPubl) przy ich wydatkowaniu.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Parafia jako podmiot prawa nie jest zamawiającym w rozumieniu PrZamPubl.

W pytaniu nie wskazano wartości zamówienia (zamówień), jednak należy uznać w danej sytuacji, że parafia nie byłaby tzw. zamawiającym subsydiowanym. Zgodnie z art. 6 PrZamPubl przepisy ustawy stosuje się do zamawiających subsydiowanych, którymi są zamawiający inni niż zamawiający publiczni lub zamawiający sektorowi, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności:

  1. ponad 50% wartości udzielanego przez ten podmiot zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub zamawiających, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1 PrZamPubl;
  2. wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne,
  3. przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

Remont zabytkowego obiektu kultu nie mieści się w rodzajach robót budowlanych, o których mowa w pkt 3 powyżej.

Wydatkowanie środków z dotacji tylko ze względu na ich pochodzenie nie musi wiązać się z obowiązkiem stosowania przepisów PrZamPubl. Jednakże nie są to środki niepubliczne (takimi stałyby się np. w skutek zawarcia klasycznej umowy cywilnoprawnej), w związku z czym istnieje podwyższony reżim ich wydatkowania i rozliczania. Podlegają kontroli na zasadach przewidzianych dla wydatkowania środków publicznych np. przez RIO. Gmina może narzucić podmiotowi dotowanemu ze środków publicznych w umowie o dotację obowiązek stosowania przepisów PrZamPubl przy wydatkowaniu tych środków i takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane w celu zabezpieczenia konkurencyjności postępowań, jednak taki obowiązek ustawowy nie istnieje.

Zapytaj o konsultację jednego z naszych 140 ekspertów. Sprawdź

Należy również zwrócić uwagę, iż źródło z którego pochodzą środki na sfinansowanie zadania (tzw. Polski Ład), może również przewidywać określoną procedurę wydatkowania środków, jednak nie miałaby ona charakteru obowiązku ustawowego.