Pierwsze z nich dotyczy zarówno obligatoryjnych jak i fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania, natomiast drugie – spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dalej idąca systemowo propozycja dotyczy certyfikacji zdolności wykonawcy. Wykonawca może wnioskować o potwierdzenie zdolności do należytego wykonania zamówienia publicznego w zakresie wybranych przez siebie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: PrZamPubl), czyli wszystkich zakresów, w jakich można postawić warunki (zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolność techniczna lub zawodowa).

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

W związku z tym, że na rynku każdy zamawiający ma możliwość samodzielnego ustalania warunków udziału w postępowaniu, projekt przewiduje możliwość wydania rozporządzeń, które zestandaryzują sposób poziomy zdolności (a tym samym warunki udziału w postępowaniu) związane z udzielaniem zamówień. Przewiduje się obowiązkowe wydanie rozporządzenia dla robót budowlanych, natomiast dla dostaw i usług wydanie rozporządzenia będzie fakultatywne.

Istotnym dokumentem będzie program oceny zgodności certyfikacji, który będzie określał m.in. szczegółowy sposób przeprowadzania procedury certyfikacji, czynności podejmowane przez podmiot certyfikujący oraz wykonawcę w związku z udzieleniem certyfikacji czy szczegółowy sposób przeprowadzania aktualizacji certyfikatu. Program oceny zgodności będzie dokumentem publicznie dostępnym, umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na stronie podmiotowej Polskiego Centrum Akredytacji.

Zgodnie z projektem certyfikacja wykonawców ma być dobrowolna, zależeć wyłącznie od swobodnej decyzji wykonawców. Certyfikacja będzie odpłatna, wykonywana na podstawie umowy zawieranej pomiędzy zainteresowanym wykonawcą a podmiotem certyfikującym. Projekt nie odnosi się do kosztów tego procesu, wysokość opłat będzie uregulowana w umowie pomiędzy wykonawcą a podmiotem certyfikującym. Z kolei sposób ustalania opłat oraz maksymalną ich wysokość określa program oceny zgodności.

Certyfikację będzie prowadził podmiot wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki spośród podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych lub inną państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Oznacza to, że podmiotem certyfikującym nie będzie mógł być podmiot prywatny.

Certyfikat ma być wydawany na okres 3 lat.

Z certyfikatu ma wynikać domniemanie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w zależności do tego, o jaki certyfikat dany wykonawca się ubiegał.

Będzie istniała możliwość podważenia prawdziwości informacji zawartych w certyfikacie, jeżeli w trakcie ważności certyfikatu zaistnieją okoliczności podważające prawdziwość danych, na podstawie których został wydany.

Podmiot certyfikujący będzie również w określonych sytuacjach przeprowadzał procedurę self-cleaningu w przypadku wątpliwości co do braku przesłanek niepodlegania wykluczeniu.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Każda zainteresowana osoba będzie mogła pobrać certyfikat nieodpłatnie i samodzielnie z Bazy Danych o Certyfikatach Wykonawców Zamówień Publicznych.

Systemem certyfikacji mają zostać objęte zamówienia klasyczne i sektorowe, natomiast zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zostaną wyłączone spod systemu. Certyfikacja może być przeprowadzona dla konsorcjum, jak i dla wykonawców wraz podmiotami udostępniającymi zasoby.

Planowane wejście w życie ustawy to 1.1.2025 r.