Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zastosowanie mają przepisy dotychczasowe, co oznacza, że nie trzeba m.in. dokonywać zmian w dokumentach zamówienia. Zmienione przepisy mają zatem zastosowanie do postępowań wszczętych począwszy od 22.9.2023 r.

Więcej treści o zamówieniach publicznych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Rozporządzenie wprowadza zmiany w § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, § 11 ust. 1 oraz § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej: PodmŚrDowod). Przywołane przepisy § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 PodmŚrDowodR dotyczą podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, składanych przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jako „odpowiedniki” polskich dokumentów. W praktyce te przepisy PodmŚrDowodR są uwzględniane w SWZ w sytuacji, gdy zamawiający żąda od wykonawcy informacji z KRK. Zamawiający powinni zatem dokonać przede wszystkim odpowiedniego dostosowania postanowień swoich SWZ do nowych regulacji PodmŚrDowodR w postępowaniach wszczynanych od ww. daty. O dokonanych zmianach należy potem pamiętać podczas dokonywania oceny podmiotowej wykonawcy, jeżeli będzie on wykonawcą, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.