Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (dalej: PomSpołU) kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Rada Dialogu Społecznego uzgadnia kryteria dochodowe do 15 czerwca danego roku kalendarzowego. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w przewidzianym terminie kryteriów dochodowych, Rada Ministrów ustala nie niższe niż w przedstawionej propozycji kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych w drodze rozporządzenia, w terminie do 15 lipca danego roku (art. 9 ust. 8 PomSpołU).

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Zgodnie z art. 9 ust. 8a PomSpołU zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w art. 9 ust. 5 i ust. 6 PomSpołU, obowiązują od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja.

Z opublikowanego projektu rozporządzenia wynika, że kryteria dochodowe z pomocy społecznej od 1.1.2025 r. wynosić będą:

  1. dla osoby samotnie gospodarującej – 1010 zł (obecnie 776 zł);
  2. dla osoby w rodzinie – 823 zł (obecnie 600 zł).

Ustalone w projekcie rozporządzeniu kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynoszą:

  1. kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 2066 zł (obecnie 1837 zł);
  2. minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d CudzU – 950 zł (obecnie 721 zł);
  3. maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d CudzU – 1679 zł (obecnie 1450 zł);
  4. maksymalna kwota zasiłku stałego – 1229 zł (obecnie 1000 zł).
Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Wypróbuj System Legalis Administracja. Sprawdź

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalono w wysokości 459 zł (obecnie 345 zł).