W Dz.U. z 2024 r. pod poz. 912 opublikowano rozporządzenie MRPiPS z 17.6.2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (dalej: KontrPomSpołR) w jednostkach podlegających kontroli przeprowadza się kontrole: kompleksowe, problemowe oraz kontrole doraźne.

Więcej treści o pomocy społecznej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj!Sprawdź

Jednostka podlegająca kontroli to m.in. jednostka organizacyjna pomocy społecznej, noclegownia, ogrzewalnia, dodano, że także mieszkanie treningowe lub wspomagane, rodzinny dom pomocy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej (§ 2 KontrPomSpołR), ale też:

1) urząd gminy, starostwo powiatowe i urząd marszałkowski, w zakresie zadań pomocy społecznej;

2) podmiot niepubliczny wykonujący zadanie z zakresu pomocy społecznej na podstawie umowy z organami administracji rządowej lub samorządowej.

Z § 6 KontrSpołR wynika, że kontrola problemowa (przeprowadza się ją według planu kontroli) polega na sprawdzaniu wybranych obszarów organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążących się z realizacją zadania określonego w ustawie o pomocy społecznej. Dodano przepis, zgodnie z którym kontrola problemowa może być prowadzona w siedzibie kontrolującego, na podstawie dokumentów udostępnionych przez jednostkę podlegającą kontroli. Przed zmianą w siedzibie organu kontrolującego można było prowadzić kontrolę doraźną.

System Legalis Administracja – kompleksowe wsparcie każdego urzędnika. Wypróbuj! Sprawdź

Zakres kontroli kompleksowej może obejmować sprawdzenie zrealizowania zaleceń pokontrolnych wydanych po poprzedniej kontroli kompleksowej, problemowej lub doraźnej. Przed zmianą zalecenia te dotyczyły tylko kontroli kompleksowej.

Ponadto kierownik jednostki kontrolowanej zapewni kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli – dodano, że w miarę możliwości oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem.